امروز :

انجمن دانش آموختگان

انجمن دانش آموختگان مرکز آموزش  علمی کاربردی مدیریت صنعتی  به همت ریاست و مسئولين دانشگاه و با همراهي جمعی از دانش آموختگان به منظور برقراري و تقويت پيوند ميان دانش آموختگان با يكديگر از يك طرف و دانش آموختگان و دانشگاه از طرف ديگر پايه‌گذاري گردید. اين انجمن پيوندي است ميان صدها نفري كه همه ساله وارد دانشگاه مدیریت صنعتی شده و پس از فراگيري رشته‌هاي مختلف اين دانشگاه را ترك مي‌كنند؛ ميان آنان كه هم‌اكنون در دانشگاه به علم اندوزی و علم آموزی اشتغال دارند و آنان كه آموخته‌ها را به كار گرفته و آزموده‌اند. حاصل اين پيوندها جامعه‌اي را تشكيل مي‌دهد كه قرار است به گونه‌اي متفاوت از تفكر غالب بينديشد و راهكارهايي را برگزيند كه از راهكارهاي متعارف متفاوت باشد.