امروز :
دوره ها
MBA POST MBA
عنوان نوع دوره ساعت آموزشی طول دوره به ترم طول دوره سال تعداد واحد درسی تکمیل فرم
مدیریت مالی معادل کارشناسی ارشد 512 ساعت 3 ترم 1.5 سال 32 واحد درسی تکمیل فرم ثبت نام
مدیریت اجرایی معادل کارشناسی ارشد 704 ساعت 5 ترم 2.5 سال 44 واحد درسی تکمیل فرم ثبت نام
مستندات و فرم ها