امروز :

ثبت نام دوره یوس (YOS)

2021/09/07

متن خبر

 

دوره یوس:
دوره آمادگی برای کنکور ترکیه
 

 

 

این دوره آموزشی از 055 ساعت آموزشی با بهترین اساتید تشکیل شده است، در این دوره سه درس ریاضی، هندسه و هوش تدریس میگردد، عموما دوره ها گروه گروه و مرداد هر سال شروع میشوند ولی بصورت همزمان در پایان فروردین سال آینده به اتمام میرسد. موسسه متروپل دارای 50 جلد کتاب یوس میباشد که از این تعداد 05 عدد در طول دوره به فراگیران داده خواهد شد و فراگیران در صورت تمایل میتوانند مابقی کتابها را از موسسه تهیه نمایند. در طول ترم 055 الی 055 برگه تست ارجینال به تفکیک سه درس که برای هر فراگیر ارسال شده است بصورت آزمون کالسی یا تمرین در منزل در اختیار فراگیران قرار خواهد گرفت برگههای تست قابل فروش نیستند و تست های خاصی در این برگهها گنجانده شده است.

در طول ترم 55 الی 50 آزمون آزمایشی مشابه آزمونهای یوس ترکیه برگزار خواهد شد که این آزمونها ساالنه با توجه به آزمونهای یوس بازنگری و ویرایش میشوند و عموما در این آزمونها 05 سوال وجود دارد که در تمام آزمونها سر فصل ها مشخص می شود و فراگیران با توجه به سرفصل ها برای آزمونها آماده میشوند و با این تفاسیر بعد از اعالم نتایج میدانند در کدامیک از مباحث ایراد دارند. نتایج آزمونهای آزمایشی بین تمام شعبههای متروپل با کارنامه دقیق برای هر فرگیر مشخص میشود و تعداد دقیق درست و غلط نزده و همچنین رتبه کالسی، موسسه و جهانی برای فراگیر مشخص خواهد شد و با توجه به تعداد باالی شرکت کنندگان تقریبا نتیجه مشخص شده نزدیک به واقعیت خوهد بود. در طول ترم حداقل دو آزمون MET برگزار خواهد شد که این آزمونها استانداردترین آزمونهای آزمایشی در زمینه یوس میباشند و در کل دنیا بصورت همزمان در تاریخ و ساعت مشخص با ایجاد جو مشابه آزمونهای اصلی برای به محک کشیدن نتیجه تالشهای فراگیران برگزار خواهد شد. آزمون MET برای فراگیران متروپل رایگان می باشد ولی با توجه به جامع و استاندارد بودن این آزمونها تعداد شرکت کنندگان در این آزمونها به حداکثر خود میرسد و عموما فراگیران متقاضی آزمون یوس در این دو آزمون شرکت می کنند و با جامعه آماری باال نتیجه آموزشهای ما را مشخص خواهد کرد.

پاسخنامه های آزمونها تا حد امکان مشابه آزمونهای نهایی ترکیه خواهد بود. در ابتدای دوره آزمون تعیین سطحی از فراگیران گرفته خواهد شد این آزمون صرفا جهت اطالع فراگیر از دانش خود قبل از ورود کالسها خواهد بود که فراگیران بعد از مقایسه با نتیجه آزمونهای یوس برگزار شده در ترکیه میتوانند نتیجه حاصل از آموزش در موسسه متروپل را به وضوح ببینند. امکانات رفاهی در موسسه متروپل برای فراگیرا کامال محیا است بطوری که تمام کالسها مجهز به LCD و سیستم می باشد و فراگیران با اطمینان کامل میتوانند کالسها شرکت نمایند

جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره 04133333600 داخلی 701 تماس حاصل فرمایید ویا از طریق لینک زیر اقدام فرمایید 

 


برچسب

متروپل