امروز :

گزارش برگزاری سمینار صنعت ساختمان

2022/07/03

متن خبر

مدیر اجرایی سازمان مدیریت صنعتی آذربایجان شرقی گفت: فضای کسب و کار کنونی حاکم بر دنیا یک فضای پرابهام و پرتغییر است.

علی جهانگیری در همایش "مدیریت دارایی، ابزارها و فرصت‌های بورس کالا در صنعت ساختمان" که به همت سازمان مدیریت صنعتی نمایندگی آذربایجان شرقی و با مشارکت سازمان نظام مهندسی ساختمان استان و کارگزاری مبین سرمایه در تبریز برگزار شد، اظهار کرد: فضای کسب و کار در دنیا با عدم قطعيت و پیچیدگی‌های فراوانی مواجه است.

وی افزود: تمامی آحاد مردم از مردم عادی گرفته تا مسئولان و متخصصان، در چنین شرایطی نیاز به آموزش و مشاوره دارند.

وی خاطر‌نشان کرد: سازمان مدیریت صنعتی با سیستم انعطاف پذیر خود در تلاش است تا متناسب با فضای پرابهام کسب و کار کنونی دنیا خود را بروز کرده و در کنار فعالین اقتصادی بماند.

جهانگیری گفت: اميدواريم برگزاری چنین برنامه‌های اقتصادی و به روزی در شهر تبریز تداوم داشته و به شکل کارآمدتر برگزار شود. 

https://www.armantabriz.ir/51469/%d8%a8%d8%b1%da%af%d8%b2%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d9%87%d9%85%d8%a7%db%8c%d8%b4%d9%85%d8%af%db%8c%d8%b1%db%8c%d8%aa-%d8%af%d8%a7%d8%b1%d8%a7%db%8c%db%8c%d8%8c%d8%a7%d8%a8%d8%b2%d8%a7%d8%b1%d9%87%d8%a7/


https://www.armantabriz.ir/51402/%D8%B3%D9%85%DB%8C%D9%86%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D8%8C-%D8%A7%D8%A8%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7-%D9%88-%D9%81%D8%B1%D8%B5%D8%AA-%D9%87/


http://www.eqtesadayandeh.ir/fa/news/350894/%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B3%D9%85%DB%8C%D9%86%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D8%8C-%D8%A7%D8%A8%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7-%D9%88-%D9%81%D8%B1%D8%B5%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3-%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%B2   


http://bordbarinews.ir/?p=4853


https://www.borna.news/fa/tiny/news-1344606


https://www.irna.ir/news/84809074/%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A7%DA%A9-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3-%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%A7-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D8%B3%D9%84%D9%81-%D8%A8%D9%87-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D9%85%DB%8C-%D8%B1%D8%B3%D8%AF


http://www.mehrtabriz.ir/%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%87%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D8%8C%D8%A7%D8%A8%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7/

https://www.tahlilbazaar.com/news/159553/%D8%B9%D9%85%D8%AF%D9%87-%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%B5%D9%86%D8%A7%DB%8C%D8%B9-%D8%A7%D8%B5%D9%84%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AF%D8%B3%D8%AA-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3-%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%A7-%D8%B9%D8%B1%D8%B6%D9%87-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF

 

 

https://www.imereport.ir/news/76615/%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A7%DA%A9-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3-%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%A7-%D8%A7%D8%A8%D8%B9%D8%A7%D8%AF-%D9%86%D8%A7%DA%AF%D9%81%D8%AA%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D9%85%D8%AA%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86https://www.isna.ir/news/1401041107644/%D8%B9%D9%85%D8%AF%D9%87-%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%B5%D9%86%D8%A7%DB%8C%D8%B9-%D8%A7%D8%B5%D9%84%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AF%D8%B3%D8%AA-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3-%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%A7-%D8%B9%D8%B1%D8%B6%D9%87-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF


http://www.eqtesadayandeh.ir/fa/news/350965/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%87%D9%85%DA%AF%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D8%A7-%D8%AF%D9%86%DB%8C%D8%A7-%D9%88-%D9%81%D8%B1%D9%85%D9%88%D9%84%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%AD%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%DA%A9%D9%86%D8%AF
http://www.eqtesadayandeh.ir/fa/news/350962/%D9%BE%DB%8C%D8%B4-%D8%A8%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%82-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A7%DA%A9-%D9%88-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%BA%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%84%D8%B2%D9%85-%D8%AA%D9%88%D8%AC%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D9%86%D8%B1%D8%AE-%D8%A8%D9%87%D8%B1%D9%87-%D8%AD%D9%82%DB%8C%D9%82%DB%8C-%D9%88-%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF-%D8%B7%D8%A8%DB%8C%D8%B9%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA