امروز :

امضای تفاهم‌نامه

2022/08/01

متن خبر

امضای تفاهم‌نامه همکاری‌های علمی بین دانشکده مدیریت و سازمان مدیریت صنعتی استان آذربایجان شرقی

با هدف استفاده از ظرفیت‌ها و توانایی‌های دانشکده مدیریت در مشاوره مالی و مدیریتی به واحدهای صنعتی، کمک به تقویت دپارتمان تامین مالی سازمان مدیریت صنعتی و مشاوره در تامین مالی واحدهای صنعتی استان آذربایجان شرقی، تفاهم‌نامه‌ای میان دانشکده مدیریت و سازمان مدیریت صنعتی این استان منعقد شد
در جلسه عقد این تفاهم‌نامه که به اهتمام دفتر ارتباط با صنعت دانشکده مدیریت در تاریخ دوشنبه 3 مرداد 1401 برگزار شد، آقای دکتر طاهر روشندل اربطانی رئیس دانشکده مدیریت و آقای علی جهانگیری مدیر اجرایی سازمان مدیریت صنعتی استان آذربایجان با حضور آقای دکتر علی نمکی مدیر دفتر ارتباط با صنعت .
.دانشکده، آقای دکتر محمد ابویی اردکان مشاور رئیس دانشکده و آقای دکتر جعفرنژاد، تفاهم نامه را برای یک دوره دو ساله امضا کردند

این تفاهم‌نامه به عنوان بخشی از برنامه معاونت پژوهش و فناوری دانشکده جهت ورود و گسترش حضور دانشکده در حوزه‌های بازرگانی و صنعتی و انتقال دانش به شرکتها و سازمانها اعم از خصوصی و حاکمیتی است و امید می‌رود با موفقیت دانشکده در کمک به تامین مالی این سازمان در این استان صنعتی، توسعه حضور
.دانشکده در انتقال دانش به صنعت کشور را شاهد باشیم