امروز :

دفتر کارنو

کافه کارآفرینی

استقرار

پذیرش ایده

هسته های پذیرش

Card Image

منتورهای رویداد استارتاپی


مدیریت صنعتی سازمان تبریز نمایندگی تبریز

Card Image

31235213


31222222222222321231321231

Card Image

test6363


test6363

Card Image

gmhblkbtenlkg


مدیریت صنعتی سازمان تبریز نمایندگی