امروز :

انجمن علمی

اعضای انجمن علمی هر ساله از بین دانشجویان علاقمند و در آبان ماه از طریق انتخابات انجام میپذیرد