امروز :
دوره ها
DBA POST DBA
عنوان نوع دوره ساعت آموزشی طول دوره به ترم طول دوره سال تعداد واحد درسی تکمیل فرم
Post DBA بین المللی 640 2 ترم 1 سال تکمیل فرم ثبت نام
Post-DBA به زبان فارسي اختصاصی سازمان مدیریت صنعتی 490 3  ترم 1.5 سال تکمیل فرم ثبت نام
عنوان نوع دوره ساعت آموزشی طول دوره به ترم طول دوره سال تعداد واحد درسی تکمیل فرم
دوره در سطح دكتراي حرفه اي مديريت كسب و كار (DBA) اختصاصی سازمان مدیریت صنعتی 512 5 ترم 2.5 سال 32 واحد درسی تکمیل فرم ثبت نام
DBA مشترك با دانشگاه هاي فرانسه اختصاصی سازمان مدیریت صنعتی 468 5 ترم 2.5 سال تکمیل فرم ثبت نام
مستندات و فرم ها