امروز :
دوره ها
یوس (YOS) ست (SAT) آلس (Ales) زبان ترکی آزمون تومر
عنوان مدت دوره زمان برگزاری شهریه دوره نوع برگزاری وضعیت ثبت نام
دوره فشرده زبان ترکی استانبولی (تومر) 23 ساعت شهریور ماه 300000000 ریال حضوری / آنلاین در حال ثبت نام پیش ثبت نام
عنوان مدت دوره زمان برگزاری شهریه دوره نوع برگزاری وضعیت ثبت نام
یوس (YOS) 500 ساعت شهریور/ مهر 220000000 ریال حضوری / آنلاین در حال ثبت نام پیش ثبت نام
یوس (YOS) فشرده 300 ساعت دی ماه 220000000 ریال حضوری / آنلاین در حال ثبت نام پیش ثبت نام
ویژگی دوره ها
مستندات و فرم ها