امروز :
دوره ها
رشته ها
عنوان نوع دوره ساعت آموزشی طول دوره به ترم طول دوره سال تعداد واحد درسی تکمیل فرم
حقوق- حقوق ثبتی کاردانی -- 4 ترم 2 سال 79 واحد تکمیل فرم ثبت نام
مدیریت کسب و کار کاردانی -- 4 ترم 2 سال 75 واحد تکمیل فرم ثبت نام
حسابداری امور مالی کاردانی -- 4 ترم 2 سال 75 واحد تکمیل فرم ثبت نام
امور بیمه کاردانی -- 4 ترم 2 سال 75 واحد تکمیل فرم ثبت نام
امور بورس کاردانی -- 4 ترم 2 سال 75 واحد تکمیل فرم ثبت نام
امورگمرکی کاردانی -- 4 ترم 2 سال 75 واحد تکمیل فرم ثبت نام
فناوری اطلاعات - اینترنت کاردانی -- 4 ترم 2 سال 75 واحد تکمیل فرم ثبت نام
مستندات و فرم ها