امروز :
دوره ها
رشته ها
عنوان نوع دوره ساعت آموزشی طول دوره به ترم طول دوره سال تعداد واحد درسی تکمیل فرم
حقوق- حقوق ثبتی کاردانی -- 4 ترم 2 سال 79 واحد تکمیل فرم ثبت نام
دستیاری حقوقی امور قضایی کاردانی -- 4 ترم 2 سال 79 واحد تکمیل فرم ثبت نام
دستیاری حقوقی دستگاههای اجرایی کاردانی -- 4 ترم 2 سال 79 واحد تکمیل فرم ثبت نام
مدیریت کسب و کار کاردانی -- 4 ترم 2 سال 75 واحد تکمیل فرم ثبت نام
حسابداری امور مالی کاردانی -- 4 ترم 2 سال 75 واحد تکمیل فرم ثبت نام
حسابرسی کاردانی -- 4 ترم 2 سال 75 واحد تکمیل فرم ثبت نام
امور بیمه کاردانی -- 4 ترم 2 سال 75 واحد تکمیل فرم ثبت نام
امور بورس کاردانی -- 4 ترم 2 سال 75 واحد تکمیل فرم ثبت نام
امورگمرکی کاردانی -- 4 ترم 2 سال 75 واحد تکمیل فرم ثبت نام
فناوری اطلاعات - اینترنت کاردانی -- 4 ترم 2 سال 75 واحد تکمیل فرم ثبت نام
فنی پشتیبانی وب و شبکه های اجتماعی کاردانی -- 4 ترم 2 سال 75 واحد تکمیل فرم ثبت نام
بازاریابی کاردانی -- 4 ترم 2 سال 75 واحد تکمیل فرم ثبت نام
تبلیغات کاردانی -- 4 ترم 2 سال 75 واحد تکمیل فرم ثبت نام
نقشه کشی صنعتی کاردانی -- 4 ترم 2 سال 75 واحد تکمیل فرم ثبت نام
حقوق حمل و نقل تجارت بین الملل کاردانی -- 4 ترم 2 سال 79 واحد تکمیل فرم ثبت نام
حقوق خدمات مالی کاردانی -- 4 ترم 2 سال 79 واحد تکمیل فرم ثبت نام
کاردانی فنی کسب و کار های دیجیتال کاردانی -- 4 ترم 2 سال 75 واحد تکمیل فرم ثبت نام
مستندات و فرم ها