امروز :
دوره ها
برنامه سازی کامپیوتری امورگمرکی بورس مدیریت کسب و کار حسابداری مالی اینترنت و شبکه های گسترده حسابرسی
عنوان نوع دوره ساعت آموزشی طول دوره به ترم طول دوره سال تعداد واحد درسی تکمیل فرم
بورس دانشگاهی 4 ترم 2 سال 75 واحد تکمیل فرم ثبت نام
امورگمرکی دانشگاهی 4 ترم 2 سال 75 واحد تکمیل فرم ثبت نام
امور بیمه دانشگاهی 4 ترم 2 سال 75 واحد تکمیل فرم ثبت نام
حسابداری مالی دانشگاهی 4 ترم 2 سال 75 واحد تکمیل فرم ثبت نام
اینترنت و شبکه های گسترده دانشگاهی 4 ترم 2 سال 75 واحد تکمیل فرم ثبت نام
حسابرسی دانشگاهی 4 ترم 2 سال 75 واحد تکمیل فرم ثبت نام
برنامه سازی کامپیوتر دانشگاهی 4 ترم 2 سال 75 واحد تکمیل فرم ثبت نام
مدیریت کسب و کار دانشگاهی 4 ترم 2 سال 75 واحد تکمیل فرم ثبت نام
عنوان نوع دوره ساعت آموزشی طول دوره به ترم طول دوره سال تعداد واحد درسی تکمیل فرم
حسابرسی دانشگاهی 4 ترم 2 سال 75 واحد تکمیل فرم ثبت نام
مهندسی فناوری-تجارت الکترونیک دانشگاهی 4 ترم 2 سال 75 واحد تکمیل فرم ثبت نام
حسابداری مالی دانشگاهی 4 ترم 2 سال 75 واحد تکمیل فرم ثبت نام
مدیریت بیمه - بیمه اموال دانشگاهی 4 ترم 2 سال 75 واحد تکمیل فرم ثبت نام
مدیریت بورس دانشگاهی 4 ترم 2 سال 75 واحد تکمیل فرم ثبت نام
مدیریت کسب و کار دانشگاهی 4 ترم 2 سال 75 واحد تکمیل فرم ثبت نام