امروز :
دوره ها
رشته ها
عنوان نوع دوره ساعت آموزشی طول دوره به ترم طول دوره سال تعداد واحد درسی تکمیل فرم
حقوق ثبت اسناد و املاک کارشناسی -- 4 ترم 2 سال 70 واحد تکمیل فرم ثبت نام
خدمات حقوقی امور قضایی کارشناسی -- 4 ترم 2 سال 70 واحد تکمیل فرم ثبت نام
مدیریت کسب و کار کارشناسی -- 4 ترم 2 سال 70 واحد تکمیل فرم ثبت نام
حسابداری امور مالی کارشناسی -- 4 ترم 2 سال 70 واحد تکمیل فرم ثبت نام
حسابداری مالیاتی کارشناسی -- 4 ترم 2 سال 70 واحد تکمیل فرم ثبت نام
مدیریت بورس کارشناسی -- 4 ترم 2 سال 70 واحد تکمیل فرم ثبت نام
فناوری اطلاعات -تجارت الکترونیک کارشناسی -- 4 ترم 2 سال 70 واحد تکمیل فرم ثبت نام
مدیریت بیمه اموال کارشناسی -- 4 ترم 2 سال 70 واحد تکمیل فرم ثبت نام
مدیریت گردشگری کارشناسی -- 4 ترم 2 سال 70 واحد تکمیل فرم ثبت نام
مدیریت تبلیغات تجاری کارشناسی -- 4 ترم 2 سال 70 واحد تکمیل فرم ثبت نام
مدیریت پشتیبانی فناوری اطلاعات کارشناسی -- 4 ترم 2 سال 70 واحد تکمیل فرم ثبت نام
امورگمرکی کارشناسی -- 4 ترم 2 سال 70 واحد تکمیل فرم ثبت نام
خدمات بازرگانی بین الملل کارشناسی -- 4 ترم 2 سال 70 واحد تکمیل فرم ثبت نام
طراحی و توسعه برند کارشناسی -- 4 ترم 2 سال 70 واحد تکمیل فرم ثبت نام
حقوق برند کارشناسی -- 4 ترم 2 سال 70 واحد تکمیل فرم ثبت نام
حقوق بورس کارشناسی -- 4 ترم 2 سال 70 واحد تکمیل فرم ثبت نام
مهندسی فناوری کسب و کار دیجیتال کارشناسی -- 4 ترم 2 سال 70 واحد تکمیل فرم ثبت نام
حسابرسی کارشناسی -- 4 ترم 2 سال 70 واحد تکمیل فرم ثبت نام
حقوق تجاری بین الملل کارشناسی -- 4 ترم 2 سال 70 واحد تکمیل فرم ثبت نام