امروز :
دوره ها
رشته ها
عنوان نوع دوره ساعت آموزشی طول دوره به ترم طول دوره سال تعداد واحد درسی تکمیل فرم
حقوق کارشناسی -- 4 ترم 2 سال 70 واحد تکمیل فرم ثبت نام
مدیریت کسب و کار کارشناسی -- 4 ترم 2 سال 70 واحد تکمیل فرم ثبت نام
حسابداری امور مالی کارشناسی -- 4 ترم 2 سال 70 واحد تکمیل فرم ثبت نام
بورس کارشناسی -- 4 ترم 2 سال 70 واحد تکمیل فرم ثبت نام
فناوری اطلاعات -تجارت الکترونیک کارشناسی -- 4 ترم 2 سال 70 واحد تکمیل فرم ثبت نام
بیمه کارشناسی -- 4 ترم 2 سال 70 واحد تکمیل فرم ثبت نام
امورگمرکی کارشناسی -- 4 ترم 2 سال 70 واحد تکمیل فرم ثبت نام
خدمات بازرگانی بین الملل کارشناسی -- 4 ترم 2 سال 70 واحد تکمیل فرم ثبت نام