امروز :
دوره ها
حسابداری مالی حسابرسی مدیریت بیمه- بیمه اموال مدیریت بورس مدیریت کسب و کار مهندسی فناوری / تجارت الکترونیک
عنوان نوع دوره ساعت آموزشی طول دوره به ترم طول دوره سال تعداد واحد درسی تکمیل فرم
مدیریت بیمه - بیمه اموال دانشگاهی 4 ترم 2 سال 75 واحد تکمیل فرم ثبت نام
حسابرسی دانشگاهی 4 ترم 2 سال 75 واحد تکمیل فرم ثبت نام
حسابداری مالی دانشگاهی 4 ترم 2 سال 75 واحد تکمیل فرم ثبت نام
مهندسی فناوری-تجارت الکترونیک دانشگاهی 4 ترم 2 سال 75 واحد تکمیل فرم ثبت نام
مدیریت کسب و کار دانشگاهی 4 ترم 2 سال 75 واحد تکمیل فرم ثبت نام
مدیریت بورس دانشگاهی 4 ترم 2 سال 75 واحد تکمیل فرم ثبت نام
عنوان نوع دوره ساعت آموزشی طول دوره به ترم طول دوره سال تعداد واحد درسی تکمیل فرم
اینترنت و شبکه های گسترده دانشگاهی 4 ترم 2 سال 75 واحد تکمیل فرم ثبت نام
امورگمرکی دانشگاهی 4 ترم 2 سال 75 واحد تکمیل فرم ثبت نام
امور بیمه دانشگاهی 4 ترم 2 سال 75 واحد تکمیل فرم ثبت نام
مدیریت کسب و کار دانشگاهی 4 ترم 2 سال 75 واحد تکمیل فرم ثبت نام
حسابداری مالی دانشگاهی 4 ترم 2 سال 75 واحد تکمیل فرم ثبت نام
بورس دانشگاهی 4 ترم 2 سال 75 واحد تکمیل فرم ثبت نام
برنامه سازی کامپیوتر دانشگاهی 4 ترم 2 سال 75 واحد تکمیل فرم ثبت نام
حسابرسی دانشگاهی 4 ترم 2 سال 75 واحد تکمیل فرم ثبت نام