امروز :
user

جواد جهانگیر

مدیر اجرایی

33333600-33379954 (داخلی : 103)
j.jahangir@imiazar.ir

user

محمد علی ساجدی

دستیار هیئت مدیره و مدیر برنامه ریزی و پایش سازمان

04133308155 (داخلی 105)
Ma.sajedi@imiazar.ir

user

احدعابدینی بیرنگ

عضو هیئت مدیره ومعاون آموزش

04133301581 (داخلی : 202)
Abedini1333@imiazar.ir

user

احمد اکبری دیباور

مدیر روابط عمومی و توسعه خدمات سازمان

04133308155 (داخلی 703)
a.akbaridibavar@imiazar.ir

user

دکتر مجید باقرزاده

مدیرعلمی دوره های MBA

04133301581
bagherzadeh@imiazar.ir

user

دکتر محمد باقر بهشتی

مدیرعلمی دوره های DBA

04133301581
beheshti@imiazar.ir

user

صمد رضاپوری

رئیس مرکز آموزش علمی کاربردی

04133301581 داخلی (207)

user

بهنام علیزاده اشرفی

مشاور IT و مدیرانفورماتیک

04133301581 (داخلی : 222)
b.ashrafi@imiazar.ir

user

عاطفه خالقی

رئیس مرکزسمینارها ومراسمات

33333600-33379954 (داخلی : 704)
khaleghi@imiazar.ir

user

الهام دشتی

رئیس مرکزآموزش های فناوری اطلاعات و ارتباطات

33333600-33379954 (داخلی : 301)
Dashty@imiazar.ir