امروز :

برنامه های خانه مدیران

عنوان سخنران روز برگزاری زمان شروع زمان پایان سال
چالش های مدیران عصر دیجیتال دکتر فرهاد وارث سه شنبه ها 1400/02/28 1400/02/28 1400
بهبود بهره وری دکتر جعفری 1 1399/10/23 1399/10/23 1399