امروز :
دوره ها
دوره های بازاریابی و فروش دوره های مالی و حسابداری دوره های عمومی کامپیوتر دوره های تخصصی شبکه کارگاه های عملی نرم افزار های تخصصی زبان عمومی انگلیسی زبان تخصصی انگلیسی آمادگی آزمون های بین المللی زبان ویژه کودکان زبان ترکی استانبولی زبان آلمانی زبان کره ای زبان چینی زبان روسی زبان ایتالیایی زبان اسپانیایی زبان فر انسه
عنوان مدت دوره زمان برگزاری شهریه دوره نوع برگزاری وضعیت ثبت نام
IC201(Pre-Intermediate) 32 ساعت مهرماه 4600000 ریال حضوری / آنلاین در حال ثبت نام پیش ثبت نام
IC202(Pre-Intermediate) 32 ساعت مهرماه 4600000 ریال حضوری / آنلاین در حال ثبت نام پیش ثبت نام
IC302 (Intermediate) 32 ساعت مهرماه 4600000 ریال حضوری / آنلاین در حال ثبت نام پیش ثبت نام
IC402 (High-Intermediate) 32 ساعت مهرماه 4600000 ریال حضوری / آنلاین در حال ثبت نام پیش ثبت نام
IC101(Elementary) 32 ساعت مهرماه 4600000 ریال حضوری / آنلاین در حال ثبت نام پیش ثبت نام
IC001 (Beginner) 32 ساعت مهرماه 4600000 ریال حضوری / آنلاین در حال ثبت نام پیش ثبت نام
IC102(Elementary) 32 ساعت مهرماه 4600000 ریال حضوری / آنلاین در حال ثبت نام پیش ثبت نام
IC502 (Advanced) 32 ساعت مهرماه 4600000 ریال حضوری / آنلاین در حال ثبت نام پیش ثبت نام
IC401 (High-Intermediate) 32 ساعت مهرماه 4600000 ریال حضوری / آنلاین در حال ثبت نام پیش ثبت نام
IC501 (Advanced) 32 ساعت مهرماه 4600000 ریال حضوری / آنلاین در حال ثبت نام پیش ثبت نام
IC301 (Intermediate) 32 ساعت مهرماه 4600000 ریال حضوری / آنلاین در حال ثبت نام پیش ثبت نام
(Beginner )IC002 32 ساعت مهرماه 46000000 ریال حضوری / آنلاین در حال ثبت نام پیش ثبت نام
عنوان مدت دوره زمان برگزاری شهریه دوره نوع برگزاری وضعیت ثبت نام
beginner 001 30 ساعت مهرماه 3300000 ریال حضوری / آنلاین در حال ثبت نام پیش ثبت نام
beginner 002 30 ساعت مهرماه 3300000 ریال حضوری / آنلاین در حال ثبت نام پیش ثبت نام
beginner 003 30 ساعت مهرماه 3300000 ریال حضوری / آنلاین در حال ثبت نام پیش ثبت نام
beginner 004 30 ساعت مهرماه 3300000 ریال حضوری / آنلاین در حال ثبت نام پیش ثبت نام
Elementry 101 30 ساعت مهرماه 3300000 ریال حضوری / آنلاین در حال ثبت نام پیش ثبت نام
Elementry 102 30 ساعت مهرماه 3300000 ریال حضوری / آنلاین در حال ثبت نام پیش ثبت نام
Elementry 103 30 ساعت مهرماه 3300000 ریال حضوری / آنلاین در حال ثبت نام پیش ثبت نام
Elementry 104 30 ساعت مهرماه 3300000 ریال حضوری / آنلاین در حال ثبت نام پیش ثبت نام
Pre-Intermediate 201 30 ساعت مهرماه 3300000 ریال حضوری / آنلاین در حال ثبت نام پیش ثبت نام
Pre-Intermediate 202 30 ساعت مهرماه 3300000 ریال حضوری / آنلاین در حال ثبت نام پیش ثبت نام
Pre-Intermediate 203 30 ساعت مهرماه 3300000 ریال حضوری / آنلاین در حال ثبت نام پیش ثبت نام
Pre-Intermediate 204 30 ساعت مهرماه 3300000 ریال حضوری / آنلاین در حال ثبت نام پیش ثبت نام
Intermediate 301 30 ساعت مهرماه 3300000 ریال حضوری / آنلاین در حال ثبت نام پیش ثبت نام
Intermediate 302 30 ساعت مهرماه 3300000 ریال حضوری / آنلاین در حال ثبت نام پیش ثبت نام
Intermediate 303 30 ساعت مهرماه 3300000 ریال حضوری / آنلاین در حال ثبت نام پیش ثبت نام
Intermediate 304 30 ساعت مهرماه 3300000 ریال حضوری / آنلاین در حال ثبت نام پیش ثبت نام
High Intermediate 401 30 ساعت مهرماه 3550000 ریال حضوری / آنلاین در حال ثبت نام پیش ثبت نام
High Intermediate 402 30 ساعت مهرماه 3550000 ریال حضوری / آنلاین در حال ثبت نام پیش ثبت نام
High Intermediate 403 30 ساعت مهرماه 3550000 ریال حضوری / آنلاین در حال ثبت نام پیش ثبت نام
High Intermediate 404 30 ساعت مهرماه 3550000 ریال حضوری / آنلاین در حال ثبت نام پیش ثبت نام
Advanced 501 30 ساعت مهرماه 3550000 ریال حضوری / آنلاین در حال ثبت نام پیش ثبت نام
Advanced 502 30 ساعت مهرماه 3550000 ریال حضوری / آنلاین در حال ثبت نام پیش ثبت نام
Advanced 503 30 ساعت مهرماه 3550000 ریال حضوری / آنلاین در حال ثبت نام پیش ثبت نام
Advanced 504 30 ساعت مهرماه 3550000 ریال حضوری / آنلاین در حال ثبت نام پیش ثبت نام