امروز :
دوره ها
دوره های بازاریابی و فروش دوره های مالی ، حسابداری ،عمومی دوره های عمومی کامپیوتر دوره های تخصصی شبکه کارگاه های عملی نرم افزار های تخصصی زبان انگلیسی بزرگسالان زبان ویژه کودکان زبان ترکی استانبولی زبان آلمانی زبان کره ای اموزش و توسعه مدیران هنر و معماری کارگاه های کودکان و والدین زبان های برنامه نویسی دوره های تجارت و بازرگانی دوره های گردشگری دوره های مدیریت / کیفیت / تولید دوره های سرمایه گذاری دوره های MBA , Mini MBA دوره های تربیت کارآفرینی دوره های فن بیان دوره های مربیگری دوره های منابع انسانی
عنوان مدت دوره زمان برگزاری شهریه دوره نوع برگزاری وضعیت ثبت نام
101 30 در شرف اجرا 3900000 ریال حضوری در حال ثبت نام پیش ثبت نام
102 30 در شرف اجرا 3900000 ریال حضوری در حال ثبت نام پیش ثبت نام
102 30 در شرف اجرا 3900000 ریال حضوری در حال ثبت نام پیش ثبت نام
102 30 در شرف اجرا 3900000 ریال حضوری در حال ثبت نام پیش ثبت نام
103 30 در شرف اجرا 3900000 ریال حضوری در حال ثبت نام پیش ثبت نام
104 30 در شرف اجرا 3900000 ریال حضوری در حال ثبت نام پیش ثبت نام
عنوان مدت دوره زمان برگزاری شهریه دوره نوع برگزاری وضعیت ثبت نام
201 30 ساعت در شرف اجرا 3900000 ریال حضوری در حال ثبت نام پیش ثبت نام
202 30 ساعت در شرف اجرا 3900000 ریال حضوری در حال ثبت نام پیش ثبت نام
203 30 ساعت در شرف اجرا 3900000 ریال حضوری در حال ثبت نام پیش ثبت نام
204 30 ساعت در شرف اجرا 3900000 ریال حضوری در حال ثبت نام پیش ثبت نام
عنوان مدت دوره زمان برگزاری شهریه دوره نوع برگزاری وضعیت ثبت نام
401 30 ساعت در شرف اجرا 3900000 ریال حضوری در حال ثبت نام پیش ثبت نام
402 30 ساعت در شرف اجرا 3900000 ریال حضوری در حال ثبت نام پیش ثبت نام
403 30 ساعت در شرف اجرا 3900000 ریال حضوری در حال ثبت نام پیش ثبت نام
404 30 ساعت در شرف اجرا 3900000 ریال حضوری در حال ثبت نام پیش ثبت نام
عنوان مدت دوره زمان برگزاری شهریه دوره نوع برگزاری وضعیت ثبت نام
001 30 در شرف اجرا 3900000 ریال حضوری در حال ثبت نام پیش ثبت نام
002 30 در شرف اجرا 3900000 ریال حضوری در حال ثبت نام پیش ثبت نام
003 30 در شرف اجرا 3900000 ریال حضوری در حال ثبت نام پیش ثبت نام
003 30 در شرف اجرا 3900000 ریال حضوری در حال ثبت نام پیش ثبت نام
004 30 در شرف اجرا 3900000 ریال حضوری در حال ثبت نام پیش ثبت نام
عنوان مدت دوره زمان برگزاری شهریه دوره نوع برگزاری وضعیت ثبت نام
301 30 ساعت در شرف اجرا 3900000 ریال حضوری در حال ثبت نام پیش ثبت نام
302 30 ساعت در شرف اجرا 3900000 ریال حضوری در حال ثبت نام پیش ثبت نام
303 30 ساعت در شرف اجرا 3900000 ریال حضوری در حال ثبت نام پیش ثبت نام
304 30 ساعت در شرف اجرا 3900000 ریال حضوری در حال ثبت نام پیش ثبت نام
عنوان مدت دوره زمان برگزاری شهریه دوره نوع برگزاری وضعیت ثبت نام
501 30 ساعت در شرف اجرا 3900000 ریال حضوری در حال ثبت نام پیش ثبت نام
502 30 ساعت در شرف اجرا 3900000 ریال حضوری در حال ثبت نام پیش ثبت نام
503 30 ساعت در شرف اجرا 3900000 ریال حضوری در حال ثبت نام پیش ثبت نام
504 30 ساعت در شرف اجرا 3900000 ریال حضوری در حال ثبت نام پیش ثبت نام