امروز :
عنوان مدت دوره زمان برگزاری شهریه دوره نوع برگزاری وضعیت ثبت نام
IC201(Pre-Intermediate) 32 ساعت مهرماه 4600000 ریال حضوری / آنلاین در حال ثبت نام پیش ثبت نام
IC202(Pre-Intermediate) 32 ساعت مهرماه 4600000 ریال حضوری / آنلاین در حال ثبت نام پیش ثبت نام
IC302 (Intermediate) 32 ساعت مهرماه 4600000 ریال حضوری / آنلاین در حال ثبت نام پیش ثبت نام
IC402 (High-Intermediate) 32 ساعت مهرماه 4600000 ریال حضوری / آنلاین در حال ثبت نام پیش ثبت نام
IC502 (Advanced) 32 ساعت مهرماه 4600000 ریال حضوری / آنلاین در حال ثبت نام پیش ثبت نام
IC101(Elementary) 32 ساعت مهرماه 4600000 ریال حضوری / آنلاین در حال ثبت نام پیش ثبت نام
IC001 (Beginner) 32 ساعت مهرماه 4600000 ریال حضوری / آنلاین در حال ثبت نام پیش ثبت نام
IC102(Elementary) 32 ساعت مهرماه 4600000 ریال حضوری / آنلاین در حال ثبت نام پیش ثبت نام
IC401 (High-Intermediate) 32 ساعت مهرماه 4600000 ریال حضوری / آنلاین در حال ثبت نام پیش ثبت نام
IC501 (Advanced) 32 ساعت مهرماه 4600000 ریال حضوری / آنلاین در حال ثبت نام پیش ثبت نام
IC301 (Intermediate) 32 ساعت مهرماه 4600000 ریال حضوری / آنلاین در حال ثبت نام پیش ثبت نام
(Beginner )IC002 32 ساعت مهرماه 46000000 ریال حضوری / آنلاین در حال ثبت نام پیش ثبت نام
عنوان مدت دوره زمان برگزاری شهریه دوره نوع برگزاری وضعیت ثبت نام
کاربر ICDL 1 , 2 130 ساعت مرداد ماه 10000000 آنلاین در حال ثبت نام پیش ثبت نام
عنوان مدت دوره زمان برگزاری شهریه دوره نوع برگزاری وضعیت ثبت نام
beginner 001 30 ساعت مهرماه 3300000 ریال حضوری / آنلاین در حال ثبت نام پیش ثبت نام
beginner 002 30 ساعت مهرماه 3300000 ریال حضوری / آنلاین در حال ثبت نام پیش ثبت نام
beginner 003 30 ساعت مهرماه 3300000 ریال حضوری / آنلاین در حال ثبت نام پیش ثبت نام
beginner 004 30 ساعت مهرماه 3300000 ریال حضوری / آنلاین در حال ثبت نام پیش ثبت نام
Elementry 101 30 ساعت مهرماه 3300000 ریال حضوری / آنلاین در حال ثبت نام پیش ثبت نام
Elementry 102 30 ساعت مهرماه 3300000 ریال حضوری / آنلاین در حال ثبت نام پیش ثبت نام
Elementry 103 30 ساعت مهرماه 3300000 ریال حضوری / آنلاین در حال ثبت نام پیش ثبت نام
Elementry 104 30 ساعت مهرماه 3300000 ریال حضوری / آنلاین در حال ثبت نام پیش ثبت نام
Pre-Intermediate 201 30 ساعت مهرماه 3300000 ریال حضوری / آنلاین در حال ثبت نام پیش ثبت نام
Pre-Intermediate 202 30 ساعت مهرماه 3300000 ریال حضوری / آنلاین در حال ثبت نام پیش ثبت نام
Pre-Intermediate 203 30 ساعت مهرماه 3300000 ریال حضوری / آنلاین در حال ثبت نام پیش ثبت نام
Pre-Intermediate 204 30 ساعت مهرماه 3300000 ریال حضوری / آنلاین در حال ثبت نام پیش ثبت نام
Intermediate 301 30 ساعت مهرماه 3300000 ریال حضوری / آنلاین در حال ثبت نام پیش ثبت نام
Intermediate 302 30 ساعت مهرماه 3300000 ریال حضوری / آنلاین در حال ثبت نام پیش ثبت نام
Intermediate 303 30 ساعت مهرماه 3300000 ریال حضوری / آنلاین در حال ثبت نام پیش ثبت نام
Intermediate 304 30 ساعت مهرماه 3300000 ریال حضوری / آنلاین در حال ثبت نام پیش ثبت نام
High Intermediate 401 30 ساعت مهرماه 3550000 ریال حضوری / آنلاین در حال ثبت نام پیش ثبت نام
High Intermediate 402 30 ساعت مهرماه 3550000 ریال حضوری / آنلاین در حال ثبت نام پیش ثبت نام
High Intermediate 403 30 ساعت مهرماه 3550000 ریال حضوری / آنلاین در حال ثبت نام پیش ثبت نام
High Intermediate 404 30 ساعت مهرماه 3550000 ریال حضوری / آنلاین در حال ثبت نام پیش ثبت نام
Advanced 501 30 ساعت مهرماه 3550000 ریال حضوری / آنلاین در حال ثبت نام پیش ثبت نام
Advanced 502 30 ساعت مهرماه 3550000 ریال حضوری / آنلاین در حال ثبت نام پیش ثبت نام
Advanced 503 30 ساعت مهرماه 3550000 ریال حضوری / آنلاین در حال ثبت نام پیش ثبت نام
Advanced 504 30 ساعت مهرماه 3550000 ریال حضوری / آنلاین در حال ثبت نام پیش ثبت نام
عنوان مدت دوره زمان برگزاری شهریه دوره نوع برگزاری وضعیت ثبت نام
صفر تاصد سرمایه گذاری در ارزهای دیجیتال 20 مرداد ماه 9800000 آنلاین در حال ثبت نام پیش ثبت نام
عنوان مدت دوره زمان برگزاری شهریه دوره نوع برگزاری وضعیت ثبت نام
میکروتیکMTCNA 50 شهریور 15000000 آنلاین در حال ثبت نام پیش ثبت نام
عنوان مدت دوره زمان برگزاری شهریه دوره نوع برگزاری وضعیت ثبت نام
(A1.1) GA101 30 ساعت مهرماه 3300000 ریال حضوری / آنلاین در حال ثبت نام پیش ثبت نام
(A1.1) GA102 30 ساعت مهرماه 3300000 ریال حضوری / آنلاین در حال ثبت نام پیش ثبت نام
(A1.2) GA103 30 ساعت مهرماه 3300000 ریال حضوری / آنلاین در حال ثبت نام پیش ثبت نام
(A1.2) GA104 30 ساعت مهرماه 3300000 ریال حضوری / آنلاین در حال ثبت نام پیش ثبت نام
(A2.1) GA201 30 ساعت مهرماه 3300000 ریال حضوری / آنلاین در حال ثبت نام پیش ثبت نام
(A2.1) GA202 30 ساعت مهرماه 3300000 ریال حضوری / آنلاین در حال ثبت نام پیش ثبت نام
(A2.2) GA203 30 ساعت مهرماه 3300000 ریال حضوری / آنلاین در حال ثبت نام پیش ثبت نام
(A2.2) GA204 30 ساعت مهرماه 3300000 ریال حضوری / آنلاین در حال ثبت نام پیش ثبت نام
(B1.1) GB101 30 ساعت مهرماه 4300000 ریال حضوری / آنلاین در حال ثبت نام پیش ثبت نام
(B1.1) GB102 30 ساعت مهرماه 4300000 ریال حضوری / آنلاین در حال ثبت نام پیش ثبت نام
(B1.2) GB103 30 ساعت مهرماه 4300000 ریال حضوری / آنلاین در حال ثبت نام پیش ثبت نام
(B1.2) GB104 30 ساعت مهرماه 4300000 ریال حضوری / آنلاین در حال ثبت نام پیش ثبت نام
(B2.1) GB201 30 ساعت مهرماه 4300000 ریال حضوری / آنلاین در حال ثبت نام پیش ثبت نام
(B2.1) GB202 30 ساعت مهرماه 4300000 ریال حضوری / آنلاین در حال ثبت نام پیش ثبت نام
(B2.2) GB203 30 ساعت مهرماه 4300000 ریال حضوری / آنلاین در حال ثبت نام پیش ثبت نام
(B2.2) GB204 30 ساعت مهرماه 4300000 ریال حضوری / آنلاین در حال ثبت نام پیش ثبت نام
عنوان مدت دوره زمان برگزاری شهریه دوره نوع برگزاری وضعیت ثبت نام
موشن گرافیک(ایلاستریتور/افترافکت) 50 مرداد ماه 15600000 آنلاین در حال ثبت نام پیش ثبت نام
فتوشاپ 24 مرداد ماه 5000000 آنلاین در حال ثبت نام پیش ثبت نام
عنوان مدت دوره زمان برگزاری شهریه دوره نوع برگزاری وضعیت ثبت نام
CCNA 70 شهریور 15000000 آنلاین در حال ثبت نام پیش ثبت نام
عنوان مدت دوره زمان برگزاری شهریه دوره نوع برگزاری وضعیت ثبت نام
کنترل پروژه با نرم افزار MS-Project 24 مرداد ماه 6990000 آنلاین در حال ثبت نام پیش ثبت نام
عنوان مدت دوره زمان برگزاری شهریه دوره نوع برگزاری وضعیت ثبت نام
مکالمات و مکاتبات تجاری (زبان انگلیسی) 50 ساعت مهرماه 6000000 ریال حضوری / آنلاین در حال ثبت نام پیش ثبت نام
عنوان مدت دوره زمان برگزاری شهریه دوره نوع برگزاری وضعیت ثبت نام
IELTS 70 ساعت مهرماه 25000000 ریال حضوری / آنلاین در حال ثبت نام پیش ثبت نام
TOEFL 70 ساعت مهرماه 25000000 ریال حضوری / آنلاین در حال ثبت نام پیش ثبت نام
MSRT 70 ساعت مهرماه 25000000 ریال حضوری / آنلاین در حال ثبت نام پیش ثبت نام
EPT 60 ساعت مهرماه 25000000 ریال حضوری / آنلاین در حال ثبت نام پیش ثبت نام
عنوان مدت دوره زمان برگزاری شهریه دوره نوع برگزاری وضعیت ثبت نام
SW01 (Little Friends 1) 30 ساعت مهرماه 3200000 ریال حضوری / آنلاین در حال ثبت نام پیش ثبت نام
SW02 (Little Friends 2) 30 ساعت مهرماه 3200000 ریال حضوری / آنلاین در حال ثبت نام پیش ثبت نام
SW03 (First Friends 1) 30 ساعت مهرماه 3200000 ریال حضوری / آنلاین در حال ثبت نام پیش ثبت نام
SW04 (First Friends 1) 30 ساعت مهرماه 3200000 ریال حضوری / آنلاین در حال ثبت نام پیش ثبت نام
SW05 (First Friends 2) 30 ساعت مهرماه 3200000 ریال حضوری / آنلاین در حال ثبت نام پیش ثبت نام
SW06 (First Friends 2) 30 ساعت مهرماه 3200000 ریال حضوری / آنلاین در حال ثبت نام پیش ثبت نام
SW07 (First Friends 3) 30 ساعت مهرماه 3200000 ریال حضوری / آنلاین در حال ثبت نام پیش ثبت نام
SW08 (First Friends 3) 30 ساعت مهرماه 3200000 ریال حضوری / آنلاین در حال ثبت نام پیش ثبت نام
GS A (Family Friends Smart) 30 ساعت مهرماه 3200000 ریال حضوری / آنلاین در حال ثبت نام پیش ثبت نام
GS B (Family Friends Smart) 30 ساعت مهرماه 3200000 ریال حضوری / آنلاین در حال ثبت نام پیش ثبت نام
GS 1-1 (Family Friends 1) 30 ساعت مهرماه 3200000 ریال حضوری / آنلاین در حال ثبت نام پیش ثبت نام
GS 1-2 (Family Friends 1) 30 ساعت مهرماه 3200000 ریال حضوری / آنلاین در حال ثبت نام پیش ثبت نام
GS 1-3 (Family Friends 1) 30 ساعت مهرماه 3200000 ریال حضوری / آنلاین در حال ثبت نام پیش ثبت نام
GS 1-4 (Family Friends 1) 30 ساعت مهرماه 3200000 ریال حضوری / آنلاین در حال ثبت نام پیش ثبت نام
GS 2-1 (Family Friends 2) 30 ساعت مهرماه 3200000 ریال حضوری / آنلاین در حال ثبت نام پیش ثبت نام
GS 2-2 (Family Friends 2) 30 ساعت مهرماه 3200000 ریال حضوری / آنلاین در حال ثبت نام پیش ثبت نام
GS 2-3 (Family Friends 2) 30 ساعت مهرماه 3200000 ریال حضوری / آنلاین در حال ثبت نام پیش ثبت نام
GS 2-4(Family Friends 2) 30 ساعت مهرماه 3200000 ریال حضوری / آنلاین در حال ثبت نام پیش ثبت نام
GS 3-1 (Family Friends 3) 30 ساعت مهرماه 3200000 ریال حضوری / آنلاین در حال ثبت نام پیش ثبت نام
GS 3-2 (Family Friends 3) 30 ساعت مهرماه 3200000 ریال حضوری / آنلاین در حال ثبت نام پیش ثبت نام
GS 3-3 (Family Friends 3) 30 ساعت مهرماه 3200000 ریال حضوری / آنلاین در حال ثبت نام پیش ثبت نام
GS 3-4 (Family Friends 3) 30 ساعت مهرماه 3200000 ریال حضوری / آنلاین در حال ثبت نام پیش ثبت نام
GS 4-1 (Family Friends 4) 30 ساعت مهرماه 3200000 ریال حضوری / آنلاین در حال ثبت نام پیش ثبت نام
GS 4-2 (Family Friends 4) 30 ساعت مهرماه 3200000 ریال حضوری / آنلاین در حال ثبت نام پیش ثبت نام
GS 4-3 (Family Friends 4) 30 ساعت مهرماه 3200000 ریال حضوری / آنلاین در حال ثبت نام پیش ثبت نام
GS 5-1 (Family Friends 5) 30 ساعت مهرماه 3200000 ریال حضوری / آنلاین در حال ثبت نام پیش ثبت نام
GS 5-2(Family Friends 5) 30 ساعت مهرماه 3200000 ریال حضوری / آنلاین در حال ثبت نام پیش ثبت نام
GS 5-3(Family Friends 5) 30 ساعت مهرماه 3200000 ریال حضوری / آنلاین در حال ثبت نام پیش ثبت نام
GS 5-4(Family Friends 5) 30 ساعت مهرماه 3200000 ریال حضوری / آنلاین در حال ثبت نام پیش ثبت نام
GS 6-1(Family Friends 6) 30 ساعت مهرماه 3200000 ریال حضوری / آنلاین در حال ثبت نام پیش ثبت نام
GS 6-2 (Family Friends 6) 30 ساعت مهرماه 3200000 ریال حضوری / آنلاین در حال ثبت نام پیش ثبت نام
GS 6-3 (Family Friends 6) 30 ساعت مهرماه 3200000 ریال حضوری / آنلاین در حال ثبت نام پیش ثبت نام
GS 6-4 (Family Friends 6) 30 ساعت مهرماه 3200000 ریال حضوری / آنلاین در حال ثبت نام پیش ثبت نام

عنوان مدت دوره زمان برگزاری شهریه دوره نوع برگزاری وضعیت ثبت نام
دوره فشرده زبان ترکی استانبولی (تومر) 23 ساعت شهریور ماه 300000000 ریال حضوری / آنلاین در حال ثبت نام پیش ثبت نام
دوره زبان ترکی استانبولی (تومر) 81 ساعت شهریور ماه 300000000 ریال حضوری / آنلاین در حال ثبت نام پیش ثبت نام
دوره فشرده زبان ترکی استانبولی (تومر) 23 ساعت شهریور ماه 300000000 ریال حضوری / آنلاین در حال ثبت نام پیش ثبت نام
عنوان مدت دوره زمان برگزاری شهریه دوره نوع برگزاری وضعیت ثبت نام
یوس (YOS) 500 ساعت شهریور/ مهر 220000000 ریال حضوری / آنلاین در حال ثبت نام پیش ثبت نام
یوس (YOS) 500 ساعت شهریور/ مهر 220000000 ریال حضوری / آنلاین در حال ثبت نام پیش ثبت نام
یوس (YOS) فشرده 300 ساعت دی ماه 220000000 ریال حضوری / آنلاین در حال ثبت نام پیش ثبت نام
یوس (YOS) فشرده 300 ساعت دی ماه 220000000 ریال حضوری / آنلاین در حال ثبت نام پیش ثبت نام