امروز :
عنوان مدت دوره زمان برگزاری شهریه دوره نوع برگزاری وضعیت ثبت نام
رباتیک ترم 1 16 ساعت تیر ماه 6000000 ریال حضوری در حال برگزاری پیش ثبت نام
رباتیک ترم 2 12 ساعت تیر ماه 6000000 ریال حضوری در حال برگزاری پیش ثبت نام
رباتیک ترم 3 16 ساعت مرداد ماه 6000000 ریال حضوری در حال ثبت نام پیش ثبت نام
رباتیک نوجوانان 16 ساعت تیر ماه 8000000 ریال حضوری در حال برگزاری پیش ثبت نام
رباتیک ترم 1 16 ساعت تیر ماه 6000000 ریال حضوری در حال برگزاری پیش ثبت نام
رباتیک ترم 2 12 ساعت تیر ماه 6000000 ریال حضوری در حال برگزاری پیش ثبت نام
رباتیک ترم3 16 ساعت مرداد ماه 6000000 ریال حضوری در حال ثبت نام پیش ثبت نام
رباتیک نوجوان 16 ساعت تیر ماه 8000000 ریال حضوری در حال برگزاری پیش ثبت نام
عنوان مدت دوره زمان برگزاری شهریه دوره نوع برگزاری وضعیت ثبت نام
GS 4-1 30 ساعت در شرف اجرا 3900000 ریال حضوری در حال ثبت نام پیش ثبت نام
GS 4-2 30 ساعت در شرف اجرا 3900000 ریال حضوری در حال ثبت نام پیش ثبت نام
GS 4-3 30 ساعت در شرف اجرا 3900000 ریال حضوری در حال ثبت نام پیش ثبت نام
GS 4-4 30 ساعت در شرف اجرا 3900000 ریال حضوری در حال ثبت نام پیش ثبت نام
عنوان مدت دوره زمان برگزاری شهریه دوره نوع برگزاری وضعیت ثبت نام
دوره تربیت کارآفرین جوان - MBA جوانان 150 ساعت مرداد ماه 80000000 ریال حضوری در حال ثبت نام پیش ثبت نام
دوره تربیت کارآفرین نوجوان - T MBA 120 ساعت مرداد ماه 80000000 ریال حضوری در حال ثبت نام پیش ثبت نام
عنوان مدت دوره زمان برگزاری شهریه دوره نوع برگزاری وضعیت ثبت نام
101 30 شهریور ماه 3900000 ریال حضوری در حال ثبت نام پیش ثبت نام
102 30 شهریور ماه 3900000 ریال حضوری در حال ثبت نام پیش ثبت نام
103 30 شهریور ماه 3900000 ریال حضوری در حال ثبت نام پیش ثبت نام
104 30 شهریور ماه 3900000 ریال حضوری در حال ثبت نام پیش ثبت نام
عنوان مدت دوره زمان برگزاری شهریه دوره نوع برگزاری وضعیت ثبت نام
دوره جامع فن بیان ، سخنوری و اجرا 50 ساعت مرداد ماه 25000000 ریال حضوری در حال ثبت نام پیش ثبت نام
دوره فن بیان کودکان (ویژه گروه سنی 9 تا 11 سال) 15 ساعت مرداد ماه 5000000 ریال حضوری در حال ثبت نام پیش ثبت نام
دوره فن بیان نوجوانان (ویژه گروه سنی 12 تا 17 سال) 15 ساعت مرداد ماه 5000000 ریال حضوری در حال ثبت نام پیش ثبت نام
دوره فن بیان .ودکان و نوجوانان (ویژه گروه سنی 10 تا 17 سال) 15 ساعت مرداد ماه 5000000 ریال حضوری در حال ثبت نام پیش ثبت نام
عنوان مدت دوره زمان برگزاری شهریه دوره نوع برگزاری وضعیت ثبت نام
راهنمایان بوم گردشگری داخلی 439 ساعت شهریور - مهر 1401 33750000 ریال مجازی در حال ثبت نام پیش ثبت نام
راهنمایان بوم گردشگری بین المللی 536 ساعت شهریور - مهر 1401 41250000 ریال مجازی در حال ثبت نام پیش ثبت نام
راهنمای فرهنگی داخلی (تورلیدری) 389 ساعت اواخر مرداد 1401 32500000 ریال مجازی در حال ثبت نام پیش ثبت نام
راهنمای فرهنگی بین المللی (تورلیدری) 486 ساعت اواخر مرداد 1401 40625000ریال مجازی در حال ثبت نام پیش ثبت نام
مدیریت فنی 321 ساعت شهریور - مهر 1401 27500000 ریال مجازی در حال ثبت نام پیش ثبت نام
مدیریت عمومی تاسیسات گردشگری 184 ساعت آبان - آذر 1401 27500000 ریال مجازی در حال ثبت نام پیش ثبت نام
عنوان مدت دوره زمان برگزاری شهریه دوره نوع برگزاری وضعیت ثبت نام
کاربر ICDL 1 , 2 ویزه نوجوانان 75 ساعت مرداد 12000000 حضوری در حال ثبت نام پیش ثبت نام ثبت نام
کاربر ICDL 4 ماه شهریور ماه 15000000 ریال حضوری در حال ثبت نام پیش ثبت نام
کاربر ICDL 1 , 2 ویژه نوجوانان 75ساعت هفته اول مرداد 12000000 حضوری در حال ثبت نام پیش ثبت نام
کاربرد اکسل در بازار کار 32 ماه مرداد ماه 11000000 ریال حضوری در حال ثبت نام پیش ثبت نام
عنوان مدت دوره زمان برگزاری شهریه دوره نوع برگزاری وضعیت ثبت نام
مدیریت منابع انسانی برای مدیران غیر منابع انسانی 35 مرداد ماه 17000000 ریال حضوری در حال برگزاری پیش ثبت نام
مدیریت رفتار سازمانی 12 مرداد ماه 10000000 ریال حضوری در حال برگزاری پیش ثبت نام
اصول سرپرستی 24 ساعت مرداد ماه 12000000 ریال حضوری در حال ثبت نام پیش ثبت نام
قانون کارو تامین اجتماعی 24 ساعت تیر ماه حضوری در حال ثبت نام پیش ثبت نام
طبقه بندی مشاغل 8 شهریور ماه 9000000 ریال حضوری در حال ثبت نام پیش ثبت نام
عارضه یابی تحول سازمانی 12 ساعت مرداد ماه 10000000 ریال حضوری در حال ثبت نام پیش ثبت نام
عنوان مدت دوره زمان برگزاری شهریه دوره نوع برگزاری وضعیت ثبت نام
501 30 ساعت در شرف اجرا 3900000 ریال حضوری در حال ثبت نام پیش ثبت نام
502 30 ساعت در شرف اجرا 3900000 ریال حضوری در حال ثبت نام پیش ثبت نام
503 30 ساعت در شرف اجرا 3900000 ریال حضوری در حال ثبت نام پیش ثبت نام
504 30 ساعت در شرف اجرا 3900000 ریال حضوری در حال ثبت نام پیش ثبت نام
عنوان مدت دوره زمان برگزاری شهریه دوره نوع برگزاری وضعیت ثبت نام
GS 1-1 30 ساعت در شرف اجرا 3900000 ریال حضوری در حال ثبت نام پیش ثبت نام
GS 1-2 30 ساعت در شرف اجرا 3900000 ریال حضوری در حال ثبت نام پیش ثبت نام
GS 1-3 30 ساعت در شرف اجرا 3900000 ریال حضوری در حال ثبت نام پیش ثبت نام
GS 1-4 30 ساعت در شرف اجرا 3900000 ریال حضوری در حال ثبت نام پیش ثبت نام
عنوان مدت دوره زمان برگزاری شهریه دوره نوع برگزاری وضعیت ثبت نام
001 30 شهریور ماه 3900000 ریال حضوری در حال ثبت نام پیش ثبت نام
002 30 شهریور ماه 3900000 ریال حضوری در حال ثبت نام پیش ثبت نام
003 30 شهریور ماه 3900000 ریال حضوری در حال ثبت نام پیش ثبت نام
004 30 شهریور ماه 3900000 ریال حضوری در حال ثبت نام پیش ثبت نام
عنوان مدت دوره زمان برگزاری شهریه دوره نوع برگزاری وضعیت ثبت نام
دوره اصول بازاریابی 32 ساعت مرداد ماه 12000000 ریال حضوری در حال ثبت نام پیش ثبت نام
دوره بازاریابی و فروش (مقدماتی) 64 ساعت مرداد ماه 25000000 ریال حضوری در حال ثبت نام پیش ثبت نام
دوره مدیریت بازاریابی و فروش حرفه ای 264 ساعت مرداد ماه 65000000 ریال حضوری در حال ثبت نام پیش ثبت نام
دوره اصول و فنون مذاکره 12 ساعت مرداد ماه 8500000 ریال حضوری در حال ثبت نام پیش ثبت نام
عنوان مدت دوره زمان برگزاری شهریه دوره نوع برگزاری وضعیت ثبت نام
دوره مربیگری عمومی (پداگوژی) 44 ساعت دی ماه 1401 10000000 ریال حضوری در حال ثبت نام پیش ثبت نام
دوره مربیگری مونته سوری 16 ساعت آذر ماه 1401 10000000 ریال حضوری در حال ثبت نام پیش ثبت نام
عنوان مدت دوره زمان برگزاری شهریه دوره نوع برگزاری وضعیت ثبت نام
میکروتیکMTCNA 50 شهریور 15000000 آنلاین در حال ثبت نام پیش ثبت نام
عنوان مدت دوره زمان برگزاری شهریه دوره نوع برگزاری وضعیت ثبت نام
sw0-1 30 ساعت در شرف اجرا 3900000 ریال حضوری در حال ثبت نام پیش ثبت نام
sw0-2 30 ساعت در شرف اجرا 3900000 ریال حضوری در حال ثبت نام پیش ثبت نام
sw0-3 30 ساعت در شرف اجرا 3900000 ریال حضوری در حال ثبت نام پیش ثبت نام
sw0-4 30 ساعت در شرف اجرا 3900000 ریال حضوری در حال ثبت نام پیش ثبت نام
عنوان مدت دوره زمان برگزاری شهریه دوره نوع برگزاری وضعیت ثبت نام
401 30 ساعت در شرف اجرا 3900000 ریال حضوری در حال ثبت نام پیش ثبت نام
402 30 ساعت در شرف اجرا 3900000 ریال حضوری در حال ثبت نام پیش ثبت نام
403 30 ساعت در شرف اجرا 3900000 ریال حضوری در حال ثبت نام پیش ثبت نام
404 30 ساعت در شرف اجرا 3900000 ریال حضوری در حال ثبت نام پیش ثبت نام
عنوان مدت دوره زمان برگزاری شهریه دوره نوع برگزاری وضعیت ثبت نام
زبان کره ای KO001 30 ساعت در شرف اجرا 4000000 ریال حضوری در حال ثبت نام پیش ثبت نام
زبان کره ای KO002 30 ساعت در شرف اجرا 4000000 ریال حضوری در حال ثبت نام پیش ثبت نام
زبان کره ای KO003 30 ساعت در شرف اجرا 4000000 ریال حضوری در حال ثبت نام پیش ثبت نام
زبان کره ای KO004 30 ساعت در شرف اجرا 4000000 ریال حضوری در حال ثبت نام پیش ثبت نام
زبان کره ای KO005 30 ساعت در شرف اجرا 4000000 ریال حضوری در حال ثبت نام پیش ثبت نام
زبان کره ای KO006 30 ساعت در شرف اجرا 4000000 ریال حضوری در حال ثبت نام پیش ثبت نام
زبان کره ای KO007 30 ساعت در شرف اجرا 4000000 ریال حضوری در حال ثبت نام پیش ثبت نام
زبان کره ای KO008 30 ساعت در شرف اجرا 4000000 ریال حضوری در حال ثبت نام پیش ثبت نام
زبان کره ای KO009 30 ساعت در شرف اجرا 4000000 ریال حضوری در حال ثبت نام پیش ثبت نام
زبان کره ای KO0010 30 ساعت در شرف اجرا 4000000 ریال حضوری در حال ثبت نام پیش ثبت نام
عنوان مدت دوره زمان برگزاری شهریه دوره نوع برگزاری وضعیت ثبت نام
301 30 ساعت در شرف اجرا 3900000 ریال حضوری در حال ثبت نام پیش ثبت نام
302 30 ساعت در شرف اجرا 3900000 ریال حضوری در حال ثبت نام پیش ثبت نام
303 30 ساعت در شرف اجرا 3900000 ریال حضوری در حال ثبت نام پیش ثبت نام
304 30 ساعت در شرف اجرا 3900000 ریال حضوری در حال ثبت نام پیش ثبت نام
عنوان مدت دوره زمان برگزاری شهریه دوره نوع برگزاری وضعیت ثبت نام
دوره جامع تجارت و بازرگانی 60 ساعت شهریور ماه 45000000 ریال حضوری در حال ثبت نام پیش ثبت نام
تجارت الکترونیک 12 ساعت مرداد ماه 10000000 ریال حضوری در حال ثبت نام پیش ثبت نام
آشنایی با قرارداد های بین المللی 12 ساعت مرداد ماه 9000000 ریال حضوری در حال ثبت نام پیش ثبت نام
عنوان مدت دوره زمان برگزاری شهریه دوره نوع برگزاری وضعیت ثبت نام
201 30 ساعت در شرف اجرا 3900000 ریال حضوری در حال ثبت نام پیش ثبت نام
202 30 ساعت در شرف اجرا 3900000 ریال حضوری در حال ثبت نام پیش ثبت نام
203 30 ساعت در شرف اجرا 3900000 ریال حضوری در حال ثبت نام پیش ثبت نام
204 30 ساعت در شرف اجرا 3900000 ریال حضوری در حال ثبت نام پیش ثبت نام
عنوان مدت دوره زمان برگزاری شهریه دوره نوع برگزاری وضعیت ثبت نام
طراحی لباس 60 ساعت مرداد ماه 25000000 ریال حضوری در حال ثبت نام پیش ثبت نام
عکاسی 30 ساعت مرداد ماه 20000000 ریال حضوری در حال ثبت نام پیش ثبت نام
خوشنویسی با خودکار 16 ساعت مرداد ماه 7500000 ریال حضوری در حال ثبت نام پیش ثبت نام
آینه آنتیک و دکوراتیو 6 ساعت شهریور ماه 6000000 ریال حضوری در حال ثبت نام پیش ثبت نام
کالیگرافی مقدماتی 16 ساعت تیر ماه 12000000 ریال حضوری در حال برگزاری پیش ثبت نام
کالیگرافی پیشرفته 16 ساعت مرداد ماه 12000000 ریال حضوری در حال ثبت نام پیش ثبت نام
برجسته نویسی 6 ساعت شهریور ماه 6000000 ریال حضوری در حال ثبت نام پیش ثبت نام
ساخت اشیا و ظروف آنتیک 30 ساعت شهریور ماه 12000000 ریال حضوری در حال ثبت نام پیش ثبت نام
دوره های دانش افزایی ویژه شاغلین صنایع دستی -- نیمه اول و دوم سال 1401 رایگان حضوری در حال برگزاری پیش ثبت نام
نقاشی کودکان 15 ساعت تیر ماه 6000000 ریال حضوری در حال برگزاری پیش ثبت نام
عکاسی با مو بایل 15 ساعت مرداد ماه 9800000 ریال حضوری در حال ثبت نام پیش ثبت نام
عنوان مدت دوره زمان برگزاری شهریه دوره نوع برگزاری وضعیت ثبت نام
GS A 30 ساعت در شرف اجرا 3900000 ریال حضوری در حال ثبت نام پیش ثبت نام
GS B 30 ساعت در شرف اجرا 3900000 ریال حضوری در حال ثبت نام پیش ثبت نام
عنوان مدت دوره زمان برگزاری شهریه دوره نوع برگزاری وضعیت ثبت نام
GS 5-1 30 ساعت در شرف اجرا 3900000 ریال حضوری در حال ثبت نام پیش ثبت نام
GS 5-2 30 ساعت در شرف اجرا 3900000 ریال حضوری در حال ثبت نام پیش ثبت نام
GS 5-3 30 ساعت در شرف اجرا 3900000 ریال حضوری در حال ثبت نام پیش ثبت نام
GS 5-4 30 ساعت در شرف اجرا 3900000 ریال حضوری در حال ثبت نام پیش ثبت نام
عنوان مدت دوره زمان برگزاری شهریه دوره نوع برگزاری وضعیت ثبت نام
GS 2-1 30 ساعت در شرف اجرا 3900000 ریال حضوری در حال ثبت نام پیش ثبت نام
GS 2-2 30 ساعت در شرف اجرا 3900000 ریال حضوری در حال ثبت نام پیش ثبت نام
GS 2-3 30 ساعت در شرف اجرا 3900000 ریال حضوری در حال ثبت نام پیش ثبت نام
GS 2-4 30 ساعت در شرف اجرا 3900000 ریال حضوری در حال ثبت نام پیش ثبت نام
عنوان مدت دوره زمان برگزاری شهریه دوره نوع برگزاری وضعیت ثبت نام
حق العملکاری ، امور گمرکی و ترخیص کالا 15 ساعت مرداد ماه 12000000 حضوری در حال ثبت نام پیش ثبت نام
عنوان مدت دوره زمان برگزاری شهریه دوره نوع برگزاری وضعیت ثبت نام
تکلا 44 ساعت مهر ماه 20000000 ریال حضوری در حال ثبت نام پیش ثبت نام
3D-MAX 30ساعت آبان ماه 20000000 ریال حضوری در حال ثبت نام پیش ثبت نام
V-RAY 30ساعت آذر ماه 20000000 ریال حضوری در حال ثبت نام پیش ثبت نام
Autocad 16 ساعت آبان ماه 15000000 ریال حضوری در حال ثبت نام پیش ثبت نام
Revit 32 ساعت آبان ماه 25000000 ریال حضوری در حال ثبت نام پیش ثبت نام
عنوان مدت دوره زمان برگزاری شهریه دوره نوع برگزاری وضعیت ثبت نام
GS 6-1 30 ساعت در شرف اجرا 3900000 ریال حضوری در حال ثبت نام پیش ثبت نام
GS 6-2 30 ساعت در شرف اجرا 3900000 ریال حضوری در حال ثبت نام پیش ثبت نام
GS 6-3 30 ساعت در شرف اجرا 3900000 ریال حضوری در حال ثبت نام پیش ثبت نام
GS 6-4 30 ساعت در شرف اجرا 3900000 ریال حضوری در حال ثبت نام پیش ثبت نام
عنوان مدت دوره زمان برگزاری شهریه دوره نوع برگزاری وضعیت ثبت نام
زبان استانبولی ترم اول TURK 1 30 ساعت در شرف 3900000 ریال حضوری در حال ثبت نام پیش ثبت نام
زبان استانبولی ترم دوم TURK 2 30 ساعت در شرف 3900000 ریال حضوری در حال ثبت نام پیش ثبت نام
زبان استانبولی ترم سوم TURK 3 30 ساعت در شرف 3900000 ریال حضوری در حال ثبت نام پیش ثبت نام
زبان استانبولی ترم چهارم TURK4 30 ساعت در شرف 4300000ریال حضوری در حال ثبت نام پیش ثبت نام
زبان استانبولی ترم پنجم TURK5 30 ساعت در شرف اجرا 4300000ریال حضوری در حال ثبت نام پیش ثبت نام
عنوان مدت دوره زمان برگزاری شهریه دوره نوع برگزاری وضعیت ثبت نام
GS 3-1 30 ساعت در شرف اجرا 3900000 ریال حضوری در حال ثبت نام پیش ثبت نام
GS 3-2 30 ساعت در شرف اجرا 3900000 ریال حضوری در حال ثبت نام پیش ثبت نام
GS 3-3 30 ساعت در شرف اجرا 3900000 ریال حضوری در حال ثبت نام پیش ثبت نام
GS 3-4 30 ساعت در شرف اجرا 3900000 ریال حضوری در حال ثبت نام پیش ثبت نام
عنوان مدت دوره زمان برگزاری شهریه دوره نوع برگزاری وضعیت ثبت نام
دوره MBA یکساله 368 ساعت مرداد ماه 100000000 ریال حضوری / آنلاین در حال ثبت نام پیش ثبت نام
دوره Mini MBA (اصول بازاریابی) 32 ساعت مرداد ماه 12000000 ریال حضوری در حال ثبت نام پیش ثبت نام
دوره Mini MBA (اصول بازاریابی) 32 ساعت مرداد ماه 12000000 ریال حضوری در حال ثبت نام پیش ثبت نام
دوره Mini MBA (مدیریت استراتژیک) 32 ساعت مرداد ماه 12000000 ریال حضوری در حال ثبت نام پیش ثبت نام
عنوان مدت دوره زمان برگزاری شهریه دوره نوع برگزاری وضعیت ثبت نام
مجموعه کارگاه های توانمند سازی والدین 4 کارگاه تابستان 1401 -- حضوری در حال ثبت نام پیش ثبت نام
عنوان مدت دوره زمان برگزاری شهریه دوره نوع برگزاری وضعیت ثبت نام
سرمایه گذاری در ارزهای دیجیتال 30 ساعت مرداد ماه 12000000 ریال حضوری در حال برگزاری پیش ثبت نام
کسب درآمد دلاری از متاورس 16 ساعت مرداد ماه 12000000 ریال حضوری در حال برگزاری پیش ثبت نام
آشنایی با بورس 12 ساعت مرداد ماه 7000000 ریال حضوری در حال ثبت نام پیش ثبت نام
آشنایی با بورس 12 ساعت مرداد ماه 9000000 ریال حضوری در حال ثبت نام پیش ثبت نام
سرمایه گذاری در ارزهای دیجیتال 30 ساعت مرداد ماه 12000000 ریال حضوری در حال ثبت نام پیش ثبت نام
سرمایه گذاری در بازارهای بین المللی (فارکس) 30 ساعت شهریور ماه 12000000 ریال حضوری در حال ثبت نام پیش ثبت نام
MBA کریپتو کارنسی یکساله هفته آخر مرداد پذیرش از طریق مصاحبه حضوری در حال ثبت نام پیش ثبت نام
MBA کریپتو کارنسی یکساله مرداد ماه پذیرش از طریق مصاحبه حضوری در حال ثبت نام پیش ثبت نام
عنوان مدت دوره زمان برگزاری شهریه دوره نوع برگزاری وضعیت ثبت نام
تربیت متخصص پایتون 200 ساعت مهر ماه 1401 70000000 ریال حضوری در حال ثبت نام پیش ثبت نام
عنوان مدت دوره زمان برگزاری شهریه دوره نوع برگزاری وضعیت ثبت نام
CCNA 50 شهریور ماه 30000000 ریال آنلاین در حال ثبت نام پیش ثبت نام
CCNP 50 آذر ماه 70000000 ریال حضوری در حال ثبت نام پیش ثبت نام
امنیت شبکه فورتی گیت 12 مهر ماه 20000000 ریال حضوری در حال ثبت نام پیش ثبت نام
عنوان مدت دوره زمان برگزاری شهریه دوره نوع برگزاری وضعیت ثبت نام
دوره مدیریت منابع انسانی برای مدیران غیر مالی 35 ساعت مرداد ماه 15.000.000 حضوری در حال ثبت نام پیش ثبت نام
دوره جامع پرورش مدیر عامل حرفه ای در کلاس جهانی 12 کارگاه آموزشی و 2 کمپ شبانه روزی مرداد ماه 350000000 حضوری در حال ثبت نام پیش ثبت نام
مدیریت رفتار سازمانی 12 ساعت مرداد ماه 9000000 ریال حضوری در حال ثبت نام پیش ثبت نام
برنامه ریزی تولید 12 مرداد ماه 10000000 ریال حضوری در حال ثبت نام پیش ثبت نام
پرورش متخصصان تعالی سازمانی (شروع اولین دوره آشنایی با مدل تعالی) 4 ساعت مرداد ماه ۷۱۲۵۰۰۰ ریال حضوری در حال ثبت نام پیش ثبت نام
مدیریت کارخانه 80 ساعت شهریور ماه 60000000 ریال حضوری در حال ثبت نام پیش ثبت نام
عنوان مدت دوره زمان برگزاری شهریه دوره نوع برگزاری وضعیت ثبت نام
طب سنتی 30 ساعت تیر ماه 15000000 ریال حضوری در حال برگزاری پیش ثبت نام
دفاتر نویسی ----ویژه شرکت های مستقر در شهرک های صنعتی و نواحی صنعتی با پرسنل زیر 100 نفر 8 ساعت مرداد ماه رایگان حضوری در حال ثبت نام پیش ثبت نام
کارگاه تهیه اظهار نامه مالیاتی ----ویژه شرکت های مستقر در شهرک های صنعتی و نواحی صنعتی با پرسنل زیر 100 نفر 8 ساعت مرداد ماه رایگان حضوری در حال ثبت نام پیش ثبت نام
اینستاگرام مارکتینگ ----ویژه شرکت های مستقر در شهرک های صنعتی و نواحی صنعتی با پرسنل زیر 100 نفر 8 ساعت مرداد ماه رایگان حضوری در حال ثبت نام پیش ثبت نام
آئین نگارش و مکاتبات اداری ----ویژه شرکت های مستقر در شهرک های صنعتی و نواحی صنعتی با پرسنل زیر 100 نفر 8 ساعت مرداد ماه رایگان حضوری در حال ثبت نام پیش ثبت نام
قانون کار ----ویژه شرکت های مستقر در شهرک های صنعتی و نواحی صنعتی با پرسنل زیر 100 نفر 8 ساعت مرداد ماه رایگان حضوری در حال ثبت نام پیش ثبت نام
اصول ایمنی HSE ---ویژه شرکت های مستقر در شهرک های صنعتی و نواحی صنعتی با پرسنل زیر 100 نفر 8 ساعت مرداد ماه رایگان حضوری در حال ثبت نام پیش ثبت نام
نظام آراستگی محیط کار ---ویژه شرکت های مستقر در شهرک های صنعتی و نواحی صنعتی با پرسنل زیر 100 نفر 8 ساعت مرداد ماه رایگان حضوری در حال ثبت نام پیش ثبت نام
مبارزه با پولشویی ---ویژه شرکت های مستقر در شهرک های صنعتی و نواحی صنعتی با پرسنل زیر 100 نفر 8 ساعت مرداد ماه رایگان حضوری در حال ثبت نام پیش ثبت نام
کارگاه اظهار نامه ارزش افزوده ---ویژه شرکت های مستقر در شهرک های صنعتی و نواحی صنعتی با پرسنل زیر 100 نفر 8 ساعت مرداد ماه رایگان حضوری در حال ثبت نام پیش ثبت نام
منشی گری و مسئولین دفاتر ---ویژه شرکت های مستقر در شهرک های صنعتی و نواحی صنعتی با پرسنل زیر 100 نفر 8 ساعت مرداد ماه رایگان حضوری در حال ثبت نام پیش ثبت نام
تحلیل کسب و کار بر اساس استاندارد BABOK---ویژه شرکت های مستقر در شهرک های صنعتی و نواحی صنعتی با پرسنل زیر 100 نفر 8 ساعت مرداد ماه رایگان حضوری در حال ثبت نام پیش ثبت نام
اصول و فنون مذاکره ---ویژه شرکت های مستقر در شهرک های صنعتی و نواحی صنعتی با پرسنل زیر 100 نفر 8 ساعت مرداد ماه رایگان حضوری در حال ثبت نام پیش ثبت نام
بازاریابی مبتنی بر هوش مصنوعی AI Marketing - کارگاه دوم 8 ساعت شهریور ماه 8000000 ریال حضوری در حال ثبت نام پیش ثبت نام
MBA کریپتو کارنسی یکساله مرداد ماه پذیرش از طریق مصاحبه حضوری در حال ثبت نام پیش ثبت نام
عنوان مدت دوره زمان برگزاری شهریه دوره نوع برگزاری وضعیت ثبت نام
تربیت کارشناس حسابداری 207 ساعت مرداد ماه 60000000 ریال حضوری در حال ثبت نام پیش ثبت نام
نرم افزار حسابداری سپیدار سیستم آسیا 24 ساعت مرداد ماه 12000000 ریال حضوری در حال برگزاری پیش ثبت نام
مدیریت مالی برای مدیران غیر مالی 24 ساعت تیر ماه حضوری در حال ثبت نام پیش ثبت نام
تربیت کارشناس حسابداری 214 ساعت تیر ماه حضوری در حال ثبت نام پیش ثبت نام
دادرسی مالیاتی 12 تیر ماه 8500000 ریال حضوری در حال برگزاری پیش ثبت نام
اظهار نامه مالیاتی 12 ساعت مرداد ماه 8500000 ریال حضوری در حال ثبت نام پیش ثبت نام
مدیریت مالی برای مدیران غیر مالی 24 ساعت مرداد ماه 15000000 ریال حضوری در حال ثبت نام پیش ثبت نام
دفاتر نویسی 8 ساعت مرداد ماه 8500000 ریال حضوری در حال ثبت نام پیش ثبت نام
حسابداری مالیاتی 24 ساعت مرداد ماه 9000000 ریال حضوری در حال ثبت نام پیش ثبت نام
عنوان مدت دوره زمان برگزاری شهریه دوره نوع برگزاری وضعیت ثبت نام
GA201 30 ساعت در شرف اجرا 4000000 ریال حضوری در حال ثبت نام پیش ثبت نام
GA202 30 ساعت در شرف اجرا 4000000 ریال حضوری در حال ثبت نام پیش ثبت نام
GA203 30 ساعت در شرف اجرا 4000000 ریال حضوری در حال ثبت نام پیش ثبت نام
GA101 30 ساعت در شرف اجرا 4000000 ریال حضوری در حال ثبت نام پیش ثبت نام
GB101 30 ساعت در شرف اجرا 4000000 ریال حضوری در حال ثبت نام پیش ثبت نام
GA102 30 ساعت در شرف اجرا 4000000 ریال حضوری در حال ثبت نام پیش ثبت نام
GB102 30 ساعت در شرف اجرا 4000000 ریال حضوری در حال ثبت نام پیش ثبت نام
GB103 30 ساعت در شرف اجرا 4000000 ریال حضوری در حال ثبت نام پیش ثبت نام
GB201 30 ساعت در شرف اجرا 4000000 ریال حضوری در حال ثبت نام پیش ثبت نام
GB202 30 ساعت در شرف اجرا 4000000 ریال حضوری در حال ثبت نام پیش ثبت نام
GB203 30 ساعت در شرف اجرا 4000000 ریال حضوری در حال ثبت نام پیش ثبت نام
GB204 30 ساعت در شرف اجرا 4000000 ریال حضوری در حال ثبت نام پیش ثبت نام
عنوان مدت دوره زمان برگزاری شهریه دوره نوع برگزاری وضعیت ثبت نام
دوره تربیت کارآفرین جوان مدیران فردا (MBA جوانان) 6 پودمان مرداد ماه -- حضوری در حال ثبت نام پیش ثبت نام
MBA نوجوانان TMBA 120 ساعت مرداد ماه -- حضوری در حال ثبت نام پیش ثبت نام
حل مسئله و افزایش دقت و تمرکز با بازی های فکری 15 ساعت تیر ماه 5000000 ریال حضوری در حال برگزاری پیش ثبت نام
روخوانی و روانخوانی قرآن 15 ساعت تیر ماه 3000000 ریال حضوری در حال برگزاری پیش ثبت نام
نقاشی کودکان 15 ساعت تیر ماه 6000000 ریال حضوری در حال برگزاری پیش ثبت نام
دوره جامع هنر کودکان (افزایش خلاقیت و هنر درمانی) 24 ساعت تیر ماه 12000000 ریال حضوری در حال برگزاری پیش ثبت نام
دوره جامع هنر کودکان (افزایش خلاقیت و هنر درمانی) 24 ساعت تیر ماه 12000000 ریال حضوری در حال برگزاری پیش ثبت نام
عنوان مدت دوره زمان برگزاری شهریه دوره نوع برگزاری وضعیت ثبت نام
اصول انبارداری و مدیریت انبارها 12 ساعت مرداد ماه 12000000 ریال حضوری در حال ثبت نام پیش ثبت نام
اصول سرپرستی 24 ساعت تیر ماه حضوری در حال ثبت نام پیش ثبت نام
قرارداد های بین المللی 12 ساعت تیر ماه حضوری در حال ثبت نام پیش ثبت نام
عنوان مدت دوره زمان برگزاری شهریه دوره نوع برگزاری وضعیت ثبت نام
مدیریت ریسک پروژه 24 مهر ماه 10000000 ریال حضوری در حال ثبت نام پیش ثبت نام
کنترل پروژه با نرم افزار MS-Project 24 شهریور ماه 10000000 ریال حضوری در حال ثبت نام پیش ثبت نام
کنترل پروژه با نرم افزار Primavera 24 مهر ماه 10000000 ریال حضوری در حال ثبت نام پیش ثبت نام

عنوان مدت دوره زمان برگزاری شهریه دوره نوع برگزاری وضعیت ثبت نام
دوره زبان ترکی استانبولی (تومر) 3 ترم - هر ترم 18 جلسه شهریور - مهر 1401 25000000 ریال حضوری در حال ثبت نام پیش ثبت نام
عنوان مدت دوره زمان برگزاری شهریه دوره نوع برگزاری وضعیت ثبت نام
آزمون تومر 3 ترم - هر ترم 18 جلسه شهریور - مهر 1401 25000000 ریال حضوری در حال ثبت نام پیش ثبت نام
عنوان مدت دوره زمان برگزاری شهریه دوره نوع برگزاری وضعیت ثبت نام
یوس (YOS) 500 ساعت مرداد - شهریور 325000000 ریال حضوری در حال ثبت نام پیش ثبت نام