امروز :
عنوان نوع دوره ساعت آموزشی طول دوره به ترم طول دوره سال تعداد واحد درسی تکمیل فرم
مدیریت مالی معادل کارشناسی ارشد 512 ساعت 3 ترم 1.5 سال 32 واحد درسی تکمیل فرم ثبت نام
مدیریت اجرایی معادل کارشناسی ارشد 704 ساعت 5 ترم 2.5 سال 44 واحد درسی تکمیل فرم ثبت نام
MBA یکساله- کریپتو کارنسی رمز ارزها - کریپتو کارنسی 280 یک ساله 1 سال 280ساعت تکمیل فرم ثبت نام
عنوان نوع دوره ساعت آموزشی طول دوره به ترم طول دوره سال تعداد واحد درسی تکمیل فرم
Post MBA - هوشمندی کسب و کار (BI) معادل کارشناسی ارشد 80 1 ترم نیم سال تکمیل فرم ثبت نام
Post MBA- علم داده در كسب و كار معادل کارشناسی ارشد 80 1 ترم نیم سال تکمیل فرم ثبت نام
عنوان نوع دوره ساعت آموزشی طول دوره به ترم طول دوره سال تعداد واحد درسی تکمیل فرم
Post MBA - مسئولیت اجتماعی شرکت معادل کارشناسی ارشد 80 1 ترم نیم سال -- تکمیل فرم ثبت نام

عنوان نوع دوره ساعت آموزشی طول دوره به ترم طول دوره سال تعداد واحد درسی تکمیل فرم
Post DBA بین المللی 640 2 ترم 1 سال تکمیل فرم ثبت نام
Post DBA بین المللی 640 2 ترم 1 سال تکمیل فرم ثبت نام
Post-DBA به زبان فارسي اختصاصی سازمان مدیریت صنعتی 490 3  ترم 1.5 سال تکمیل فرم ثبت نام
Post DBA به زبان فارسي اختصاصی سازمان مدیریت صنعتی 490 3 ترم 1.5  سال تکمیل فرم ثبت نام
POST DBA  به زبان فارسی اختصاصی سازمان مدیریت صنعتی 490 3 ترم 1.5 سال     تکمیل فرم ثبت نام
عنوان نوع دوره ساعت آموزشی طول دوره به ترم طول دوره سال تعداد واحد درسی تکمیل فرم
دوره در سطح دكتراي حرفه اي مديريت كسب و كار (DBA) اختصاصی سازمان مدیریت صنعتی 512 5 ترم 2.5 سال 32 واحد درسی تکمیل فرم ثبت نام
DBA مشترك با دانشگاه هاي فرانسه اختصاصی سازمان مدیریت صنعتی 468 5 ترم 2.5 سال تکمیل فرم ثبت نام
دوره در سطح دكتراي حرفه اي مديريت كسب و كار (DBA) اختصاصی سازمان مدیریت صنعتی 512 5 ترم 2.5 سال 32 واحد درسی تکمیل فرم ثبت نام
DBA مشترك با دانشگاه هاي فرانسه اختصاصی سازمان مدیریت صنعتی 468 5 ترم 2.5 سال تکمیل فرم ثبت نام