اقدامات دفتر مشاوره در راستای تحقق اهداف تعریف شده:

•توانمندسازی نیرو های کارشناسی و بازسازی و بازآفرینی توانمندی تخصصی با تاکید بر توسعه سبد محصولات حوزه مشاوره و غنی سازی سایر محصولات
•ایجاد ارتباط پایدار با متخصصین و خبرگان صنایع مختلف
•برقراری ارتباط موثر با جامعه علمی کشور
•توسعه ارتباط با شبکه فعال و توانمند مشاوره سازمان مدیریت صنعتی به عنوان عضوی از اعضاء آن
•شناسایی و بهره برداری از فرصت های مشاوره ای-پژوهشی در سطوح منطقه ای، ملی و حاکمیتی
•توسعه فعالیت های واحد انتشارات از ابعاد کمی و کیفی