مرکز آموزش های کاربردی مدیریت سازمان مدیریت صنعتی تبریز تقویم آموزشی مربوط به دوره های آزاد برای سه ماهه اول و دوم سال 94 را ارائه نموده است.
 

برای مشاهده در ابعاد بزرگتر کلیک نمایید

برای مشاهده در ابعاد بزرگتر کلیک نمایید