تقویم آموزشی مرکز تخصصی آموزش های فناوری اطلاعات و ارتباطات سازمان مدیریت صنعتی آذربایجان برای سال 1394 به شرح زیر اعلام شده است: