مرکز سمینارها و مراسمات سازمان مدیریت صنعتی آذربایجان در سال 1376 تاسیس و در طی 16 سال بیش از صدها همایش، کنفرانس/ سمینار / مراسم و ... برنامه ریزی و برگزار کرده است.
این سازمان با بهره گیری از نیروهای تحصیلکرده، با تجربه و متعهد، همواره گزینه اول شرکت ها و سازمانهای مهم دولتی، خصوصی و ... در حوزه برگزاری دوره های آموزشی، رویدادها، سمینارها و همایش ها بوده است.

فعالیتهای مرکز تخصصی سمینارها و مراسمات

- برگزاری سمینارها و کارگاههای عمومی یا اختصاصی
- برگزاری همایشها و کنفرانسها
- برگزاری مراسم
این برنامه ها طوری طراحی و تدوین شدهاند که شرکت کنندگان بتوانند در یک فضای تعاملی و کارگاهی مدیریت و با بهره گیری از روشهای نوین آموزشی، از تعامل دانش و تجربه، موفق به اجرا و پیاده سازی مفاهیم مدیریتی گردند.
شایان ذکر است این برنامه ها از نیمروز (4 ساعت) تا 3 روز (24 ساعت) به صورت عمومی و یا اختصاصی شرکتها در محل سازمان مدیریت صنعتی آذربایجان و یا محل شرکتها و سازمانهای متقاضی، قابل اجرا است.

خدمات

- ارائه گواهینامه دوره از سوی سازمان مدیریت صنعتی آذربایجان
- ارائه پکیج سمینار/ همایش (کتاب و جزوات دوره و ...)
- پذیرایی (دوره هایی که شامل یک روز باشند، از مخاطبین به صرف ناهار نیز پذیرایی خواهد شد).