هدف از ارائه خدمات مشاوره ای، همکاری با مدیران سازمان ها در شناخت صحیح مسائل مجموعه تحت مدیریت آنان و همچنین مشارکت در فرآیند برنامه ریزی و حل مسائل در قالب مجموعه ای یکپارچه از خدماتی همچون تعیین استراتژی، بازنگری و طراحی فرایند ها، ساختارها و سیستم های عملیاتی و اطلاعاتی و نظارت بر اجرای صحیح سیستم های پیشنهادی بر پایه فناوری اطلاعات است.
بخش مشاوره و تحقیق سازمان در فرایند ارائه خدمات مشاوره ای، حسب نیاز و تقاضای کارفرمایان، نقش خود را به یکی از اشکال زیر ایفاء می کند:
• "مشاور مادر" در فرایند اجرای طرح های کلان مشاوره ای توسط کارفرمایان.
• ارائه خدمات مشاوره بالینی در فرایند اجرای عملیات توسط کارفرما
• ارائه خدمات مشاوره ای در کلینیک مشاوره سازمان مدیریت صنعتی در کنار تعامل نزدیک با متقاضیان خدمات مشاوره در فرایند اجرای عملیات و همراهی و راهنمایی کارفرمایان تا حصول اطمینان از شناسایی مسائل و مشکلات خود و قرار گرفتن در مسیر حل آنها به گونه ای پایدار
• خدمات نظارت بر اجرای طرح های مشاوره ای
• عارضه یابی و حسابرسی عملیات جهت یافتن گلوگاه ها در روان سازی عملیات
• طراحی استراتژی، ساختار، فرایند ها و سیستم های اطلاعاتی و عملیاتی