دوره MBA

دوره  (DBA : Doctor of Business Administration) DBA تحت عنوان دوره دکترای مدیریت کسب و کار یک دوره حرفه ای است که با هدف ارتقاء عملکرد اجرائی و حرفه ای مدیران ارشد و تدقیق در مسائل واقعی و پیچیده عالم کسب و کار و مدیریت طراحی شده است.
دوره DBA به مدیران ارشد سازمان ها و نهاد های مختلف که  دوره MBA را در سطح کارشناسی ارشد را گذرانده و یا در سایر رشته های مرتبط با مدیریت تحصیل کرده اند، این امکان را می دهد که تا مهارت ها و قابلیت های عملی و واقعی مرتبط با کسب و کار را به دست آورند. گذراندن دوره DBA تجربه جدیدی است که در خلال آن مهارت های مدیریتی، انتقادی و تحلیلی افراد ارتقاء می یابد. این دوره همچنین فرصت مرور عناوینی همچون بازسازی و ایجاد تغییر در بنگاه، درک فرایندهای عملیاتی و کارکردی و پیش بینی و تدوین استراتژی های لازم برای عملیات کسب و کار را به دست می دهد. دوره دکتری مدیریت کسب و کار (DBA) به طور مشخص مناسب افراد حرفه ای فعال در عرصه کسب وکار و کسانی است که مایلند برای تخصص صنعتی خود ترجمان مدیریتی بیایند و در موقعیت مشاور مدیریت یا مدیران اجرایی ارشد در درون بنگاه خود به ایفای وظیفه بپردازند.