تاریخچه

امروزه توسعه و پیشرفت روز افزون فناوری اطلاعات و ارتباطات، موجب دگرگونی بستر آموزش و پیدایش محیطی جدید در صنعت اطلاعات، تحت عنوان آموزش های الکترونیکی (مجازی) گردیده است که با زدودن محدودیت های مکانی و زمانی، مجموعه ای کامل از فرآیند یادگیری را به صورت الکترونیکی در اختیار فراگیران قرار می دهد. در واقع آموزش الکترونیکی پاسخی است به نیاز تمامی افرادی که خواستار دسترسی آسان و ارزان قیمت، به منابع و خدمات آموزشی، در زمان و مکان دلخواه خود و طی فرصت های برابر آموزشی میباشند.
بدین منظور مرکز آموزش های الکترونیکی سازمان مدیریت صنعتی آذربایجان در جهت توسعه ظرفیت های آموزشی و برای پاسخگویی به نیاز متقاضیان دوره هی کوتاه مدت و بلند مدت و با بهره مندی از سامانه مبتنی بر آموزش الکترونیکی، اقدام به برقراری بسترهای لازم برای ارائه خدمات آموزش های از راه دورنموده و قسمتی از دوره های آموزشی خویش را به صورت الکترونیکی برگزار می نماید.
شایان ذکر است که سامانه طراحی شده، توأماً دارای مزایای آموزش همزمان (کنفرانس صوتی دو طرفه) و غیر همزمان (ارائه محتوای آموزشی ذخیره شده در قالب های مختلف رایج در دوره های آموزشی) است.