دوره MBA

دوره عالی مدیریت اجرایی (EMBA:Executive MBA) به عنوان یکی از گرایش های دوره MBA  در سطح کارشناسی ارشد توسط مرکز آموزش MBA سازمان مدیریت صنعتی آذربایجان در جهت ارتقاء سطح دانش و توان مدیریتی مدیران سازمان ها و مراکز اقتصادی مختلف ارئه میگردد.
تجارب موجود در فرآیند توسعه اقتصادی در كشورهای توسعه یافته و نوپای صنعتی نشان می دهد كه توان مدیریت یكی از اهرم های قوی و محرك های اصلی توسعه است. نیاز به تقویت و تجهیز كادر مدیریت به خصوص در سطح اجرایی در كشور ما نیز بخوبی احساس شده است. كشور ما اكنون نیازمند مدیرانی است تا بتوانند با بهره گیری از آخرین دستاوردهای دانش مدیریت و تجارب كشورهای صنعتی و نیز در نظر گرفتن شرایط بومی، وظایف خویش را در راهبری و مدیریت به ویژه در زمینه های برنامه ریزی، سازماندهی، هماهنگی و كنترل، مدیریت منابع انسانی و بالاخره نوآوری و تحول، به خوبی موثرتر از گذشته انجام داده و راه را برای توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی هموار سازند. دوره عالی مدیریت اجرایی نیز به منظور تربیت چنین مدیرانی برای بنگاه های تولیدی و خدماتی در بخش های دولتی، خصوصی و تعاونی طراحی و تدوین شده است.

هدف دوره

هدف كلی دوره کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی كمك به بهبود نظام مدیریت سازمان های تولیدی، صنعتی و بنگاه های خدماتی خصوصی و دولتی است. انتظار می رود مدیران بنگاه های مذكور با شركت در این برنامه به حرفه مدیریت تسلط بیشتری یابند و با استفاده از فنون و تئوری های جدید مدیریت، وظایف خود را به نحوی موثرتر از سابق انجام دهند. مزید برآن انتظار می رود شركت در این برنامه راه را برای قبول مسئولیت های دشوارتر مدیریت توسط شركت كنندگان هموار سازد.

مخاطبین دوره

مدیران و كارشناسان موسسات تولیدی، خدماتی و طرح های عمرانی.

محتوای دوره

برنامه دوره عالی کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی از سه بخش شامل دروس پیش نیاز(17 واحد)، دروس اختصاصی (23 واحد) و دروس اختیاری و تحقیق (10 واحد)، به شرح ذیل تشكیل شده است.
دروس پیش نیاز (19 واحد)
این دروس به منظور همگن سازی سطح دانش دانشجویان و ایجاد زمینه ای برای دروس اصلی و اختیاری ارائه می گردد.
1- روشهای كمی در مدیریت(3 واحد)
2- اقتصاد برای مدیران1 (5/1 واحد)
3- اقتصاد برای مدیران2 (5/1 واحد)
4- مدیریت عملیات (2 واحد)
5- اصول بازرگانی و تجارت (2 واحد)
6- نگرش سیستمی (2 واحد)
7- تكنولوژی نوین اطلاعات (1 واحد)
8- رهبری سازمانی (2 واحد)
9- روش تحقیق در علوم اجتماعی (2 واحد)
10- اصول حسابداری (2 واحد)
دروس اختصاصی (23 واحد)
1- مدیریت سازمانهای پیچیده (2 واحد)
2- مدیریت منابع انسانی(2 واحد)
3- حسابداری مدیریت(2 واحد)
4- مدیریت مالی و اقتصاد مدیریت (2 واحد)
5- مدیریت تكنولوژی و نوآوری (2 واحد)
6- مدیریت طرحهای توسعه (2 واحد)
7- اصول بازاریابی (2 واحد)
8- بازرگانی بین المللی (2واحد)
9- سیستم های اطلاعات مدیریت (2 واحد)
10- مدیریت استراتژیك (2 واحد)
11- مهارتهای عمومی مدیریت- مجموعه كارگاه های آموزشی (2 واحد)
12- مسائل جاری مدیریت اجرایی سمپوزیوم (1 واحد)
دروس اختیاری (4 واحد)
1- تحلیل محیط داخلی و بین المللی (2 واحد)
2- مدیریت تحول و اجرای برنامه استراتژیک(2 واحد)
3- مدیریت استراتژیک بازاریابی (2 واحد)
4- مسائل بازاریابی بین المللی و صادرات (2 واحد)
5- تحقیقات بازاریابی (2 واحد)
6- مدیریت ریسك (2 واحد)
7- مدیریت سرمایه گذاری (2 واحد)
8- مدیریت كارآفرینی (2 واحد)
پروژه پایان نامه تحقیق و تهیه طرح ( 4 واحد)