انگلیسی برای خانم های خانه دار  (English for Housewives)
 
تجربه این دوره به خانم های خانه دار علاقه مند به فراگیری زبان انگلیسی اجازه می دهد تا از  مرزهای خانه و خانه داری فراتر رفته و موقعیت اجتماعی بهتری را بدست آورند تاعلاوه بر کسب مهارت های ارتباطی، یار و همراه اعضای خانواده خود در کار و تحصیل باشند.
 

عنوان دوره تعداد ترم

انگلیسی برای خانم های خانه دار

(English for Housewives)

12  ترم

(30 ساعت)