دوره عمومی مکالمه انگلیسی بر اساس سری کتاب های آموزشی “Top Notch” موسسه Longman Pearson تنظیم و برنامه ریزی شده است. این دوره جامع و کاربردی منطبق بر استانداردهای اروپایی CEFR (Common European Framework of Reference) بوده واز رویکردی نوین در آموزش زبان برخوردار می باشد که بر مبنای جدیدترین پژوهش ها در مورد چالش های عمده زبان آموزان در فرآیند یادگیری زبان طراحی شده است.
بدیهی است در طراحی این دوره، بهبود مستمر هر یک از چهار مهارت اصلی زبان یعنی مهارت های شنیداری  (Listening)، گفتاری  (Speaking)، نوشتاری (Writing) و خواندن  (Reading) در کنار مهارت های فرعی یعنی واژگان  (Vocabulary)، دستور زبان  (Grammar)، تلفظ (Pronunciation)  و املای صحیح کلمات (Spelling)  بطور هم زمان مد نظر بوده است. لذا در هر ترم، در کنار منابع اصلی، منابع آموزشی دیگری نیز (از قبیل کتاب، فیلم، سی دی و نرم افزارهای چند رسانه ای) برای ارتقاء مهارت های زبانی مختلف در نظر گرفته شده است.

 

دوره های عمومی  مکالمه زبان (General English Conversation Courses)

 

عنوان دوره: Beginner
001-002-003-004
منابع آموزشی:
Top Notch TV (Fundamentals)  Oxford Picture Dictionary  Top Notch (Fundamentals)

عنوان دوره: Elementary
101-102-103-104
منابع آموزشی:
Top Notch TV (1)  Oxford Picture Dictionary  Top Notch (1)

عنوان دوره: Pre-intermediate
201-202-203-204
منابع آموزشی:
 Top Notch TV (2)  Oxford Word Skills (Basic)  Top Notch (2)

عنوان دوره: Intermediate
301-302-303-304
منابع آموزشی:
 Top Notch TV (3)  Oxford Word Skills (Intermediate)  Top Notch (3)

عنوان دوره: Upper-intermediate
401-402-403-404
منابع آموزشی:
Idioms and Phrasal Verbs (Intermediate)     Oxford Word Skills (Advanced)   Summit (1)

عنوان دوره: Advanced
501-502-503-504
منابع آموزشی:
  Idioms and Phrasal Verbs (Advanced)  Oxford Word Skills (Advanced)  Summit (2)