دوره های کاربردی فناوری اطلاعات
دوره های اموزش کارکنان دولت
دوره های گردشگری
دوره های سازمان آموزش فنی و حرفه ای
برنامه های چند درسی میان مدت (دوره های کاربردی میان مدت )
برنامه های اختصاصی
برگزاری دوره های کارآفرینی با همکاری اداره تعاون ، کار و رفاه اجتماعی
برگزاری دوره های طرح رحمت (تحکیم بنیان خانواده)
برگزاری دوره های  NCC