مرکز آموزش فناوری اطلاعات و ارتباطات سازمان مدیریت صنعتی آذربایجان با بهره گیری از اساتید مجرب و امکانات آموزشی ممتاز اقدام به برگزاری دوره های آموزشی متنوع در زمینه فناوری اطلاعات و ارتباطات نموده است تا جوابگوی متقاضیان شرکت در این دوره های آموزشی باشد.
سازمان مدیریت صنعتی آذربایجان در مدت فعالیت خود تجارت ارزنده ای در زمینه برگزاری دوره های آموزشی فناوری اطلاعات و ارتباطات کسب کرده است که منجر به تدوین و برنامه ریزی دوره های آموزشی با بالاترین کیفیت آموزشی میگردد که سازمان با استفاده از این تجارب  در کنار امکانات آموزشی متمایز توانسته توجه و رضایت دانش پژوهان دوره های مختلف را جلب نماید.