دوره MBA

سازمان مدیریت صنعتی آذربایجان دوره کارشناسی ارشد مهندس صنایع مدیریت سیستم و بهره وری را بعنوان یکی از گرایش های دوره MBA را در جهت پاسخگویی به نیاز های آموزشی مدیران ارشد سازمان ها و نهاد های مختلف ارئه می نماید.
امروزه پیچیده تر شدن و گسترش جوامع و سازمان ها از یك سو و محدودیتهای موجود در بهره گیری از منابع در دسترس بشر از سوی دیگر سبب شده است تا علوم مربوطه به بهره وری و استفاده بهینه از امكانات، مورد توجه ویژه قرار گیرند. در كشور ما نیز تمایز میان مدیران و كارشناسان موفق از سایر مدیران و كارشناسان در استفاده مناسب، بجا و بهینه از منابع موجود و حركت در راستای بهبود عملكرد و افزایش بهره وری است. این توفیق نیز تنها زمانی كاملا قابل دستیابی می باشد كه مدیران از یك نگرش سیستمی ، جامع و نظام برخوردار باشند.

هدف دوره

هدف دوره کارشناسی ارشد مهندس صنایع مدیریت سیستم و بهره وری انتقال مفاهیم علمی به شركت كنندگان از طریق آموزش علوم و فنون مدیریت سیستم و همچنین روش های مهندسی سیستم جهت بهبود عملکرد کیفی و کمی سازمان ها ست.

مخاطبین دوره

مدیران و كارشناسان موسسات تولیدی، خدماتی و طرحهای عمرانی.

محتوای دوره

 دوره عالی کارشناسی ارشد مهندسی صنایعمدیریت سیستم و بهره وری كه در حدود دو سال به طول خواهد انجامید، از سه بخش: دروس پیش نیاز (12 واحد)، دروس اختصاصی ( 15 واحد)، دروس اختیاری (9 واحد) و پایان نامه و روش تحقیق ( جمعاً 8 واحد) به شرح ذیل تشكیل شده است:
دروس پیش نیاز (12 واحد)
این دروس به منظور همگن سازی سطح دانش دانشجویان و ایجاد زمینه ای برای دروس اصلی و اختیاری ارائه می گردد.
1. اصول و مبانی مدیریت ( 2 واحد)
2. مقدمه ای بر بهره وری ( 2 واحد)
3. حسابداری صنعتی برای مدیران ( 2 واحد)
4. اقتصاد مهندسی ( 2 واحد)
5. تحقیق در عملیات ( 2 واحد)
6. احتمال و آمار مهندسی ( 2 واحد)
دروس اختصاصی ( 15 واحد)
1- مدیریت كیفیت و بهره وری ( 3 واحد)
2- مدیریت منابع انسانی ( 3 واحد)
3- برنامه ریزی استراتژیك برای مدیران ( 3 واحد)
4- مدیریت عملیات ( 3 واحد)
5- سازماندهی و رهبری ( 3 واحد)
دروس اختیاری ( 9 واحد)
در طول دوره 9 واحد از دروس ذیل به عنوان دروس اختیاری ارائه خواهد شد.
1. تجزیه و تحلیل سیستم ها ( 3 واحد)
2. شبیه سازی كامپیوتری ( 3 واحد)
3. سیستم های دینامیكی 1 ( 3 واحد)
4. بازاریابی ( 3 واحد)
5. مدیریت مالی ( 3 واحد)
6. سیستمهای اطلاعات مدیریت ( 3 واحد)
7. برنامه ریزی تولید پیشرفته ( 3 واحد)
8. مباحث منتخب در مهندسی صنایع ( 3 واحد)
9. تصمیم گیری با مهیارهای چندگانه ( 3 واحد)
10. سیستم های جامع اطلاعاتی ( 3 واحد)
11. كاربرد مجموعه های فازی در تصمیم گیری و برنامه ریزی ( 3 واحد)
روش تحقیق (2 واحد) و پروژه پایان نامه ( 6 واحد)