بسیاری از داوطلبان مهاجرت و یا تحصیل در کشورهای خارجی، به مدرک زبان معتبر بین المللی منطبق با استانداردهای جهانی نیاز دارند تا پاسخگوی نیازشان جهت حضور در دانشگاه و یا کشور انگلیسی زبان مورد نظر باشد.
مهمترین این آزمون ها عبارتند از:


   IELTS  (International English Language Testing System)
  TOEFL  (Test of English as a Foreign Language)
  MCHE  (Ministry of Culture and Higher Education)  /  MSRT  (Ministry of Science , Research and Technology)