بسیاری از داوطلبان مهاجرت و یا تحصیل در کشورهای خارجی، به مدرک زبان معتبر بین المللی منطبق با استانداردهای جهانی نیاز دارند تا پاسخگوی نیازشان جهت حضور در دانشگاه و یا کشور انگلیسی زبان مورد نظر باشد.
مهمترین این آزمون ها عبارتند از:


   IELTS  (International English Language Testing System)
  TOEFL  (Test of English as a Foreign Language)
  MCHE  (Ministry of Culture and Higher Education)  /  MSRT  (Ministry of Science , Research and Technology)
  MHLE (Ministry of Health Language Exam)
  TÖMER
  YDS


آزمون های بین المللی زبان

آزمون های ملی زبان آزمون های زبان دانشگاه های ترکیه
IELTS MCHE  /  MSRT TÖMER
TOEFL MHLE YDS


تعداد ترم عنوان دوره نوع دوره
 4 ترم Pre - TOEFL TOEFL آزمون های ملی
و
 بین المللی
 
National
&
International
Exams
 6 ترم TOEFL
 4 ترم Pre - IELTS IELTS
6  ترم IELTS
1 ترم
(50 جلسه)
MCHE
MSRT
MHLE
MCHE
  


آزمونهای آزمایشی    (Mock Exams)
در آکادمی زبان سازمان مدیریت صنعتی علاوه بر آموزش تخصصی مهارت های لازم در آزمونهای مذکور، آزمون های آزمایشی    (Mock Exams) طراحی شده اند که به طور مرتب همراه با برنامه ریزی و زمان بندی دقیق برگزار می شوند. شرایط و قوانین حاکم در این آزمون های آزمایشی کاملاً با آزمون های واقعی منطبق است و کارنامه ای مشابه با کارنامه اصلی به داوطلبان ارائه می گردد که بیانگر نقاط ضعف و قوت آنهاست؛ بنابراین، دانشجویان می توانند در طول دوره آمادگی، روند پیشرفت خود را مشاهده کنند و پس از حصول اطمینان، با آمادگی کامل در آزمون اصلی شرکت نمایند.