دوره MBA

برنامه های  دوره MBA در سطح کارشناسی ارشد سازمان مدیریت صنعتی آذربایجان که ویژه مدیران ارشد بنگاه های اقتصادی، سازمان ها و کسب و کارهای مختلف طراحی شده، عبارتند از:

دوره عالی EMBA - مدیریت اجرایی
دوره عالی مدیریت منابع انسانی (MHRM)
دوره عالی MBA - مدیریت مالی
دوره عالی MBA - مدیریت فن آوری اطلاعات
دوره عالی مهندسی صنایع - مدیریت سیستم و بهره وری
دوره عالی MBA - مدیریت پروژه
دوره عالی MBA - مدیریت شهری
دوره عالی MBA - مدیریت محیط زیست