دوره MBA

گسترش آلودگی های محیط زیست، نبود ارزیابی اثرات زیست محیطی در پروژه های عمرانی و صنعتی، مشکلات موجود در وضعیت کنونی مدیریت پسماند، عدم توجه به اقتصاد محیط زیست و توسعه پایدار هم اکنون به عنوان یکی از مسائل و مشکلات کشور به حساب می آید. بنابراین وجود کارشناسان و مدیران متخصص و توانمند با برخورداری از دانش و نگرش شایسته در خصوص محیط زیست که توان برنامه ریزی، کنترل آلودگی های محیط زیست و پسماندها، ارائه استراتژی های توسعه پایدار و بهبود وضعیت سیستم مدیریت محیط زیست را داشته باشد به عنوان یک اولویت برای سازمانها، بنگاه های تولیدی، خدماتی، صنعتی، مراکز آموزش و تحقیقاتی در بخش های دولتی و خصوصی می باشد.

دوره عالی- MBA مدیریت محیط زیست برای اولین بار در سطح شمال غرب به منظور پاسخگوئی به نیازهای موجود طراحی شده و از نیمسال دوم سال تحصیلی 92-1391 در سازمان مدیریت صنعتی آذربایجان شرقی، غربی و اردبیل برگزار می گردد.

هدف دوره

هدف کلی این برنامه کمک به بهبود نظام مدیریت محیط زیست سازمان های تولیدی، صنعتی و بنگاه های خدماتی خصوصی و دولتی است. انتظار می رود مدیران بنگاههای مذکور با شرکت در این برنامه به حرفه مدیریت تسلط بیشتری یابند و با استفاده از فنون و تئوری های جدید مدیریت محیط زیست، وظایف خود را با در نظر گرفتن چالش های زیست محیطی به نحوی موثرتر از سابق انجام دهند. مزید برآن انتظار می رود شرکت در این برنامه راه را برای قبول مسئولیت های دشوارتر مدیریت تخصصی توسط شرکت کنندگان هموار سازد.

محتوای دوره

برنامه دوره عالی MBA مدیریت محیط زیست از سه بخش شامل دروس پیش نیاز(8واحد)، دروس اصلی(20 واحد) و دروس اختیاری (8 واحد)، به شرح ذیل تشکیل شده است که عمدتا 2 سال به طول می انجامد.
1-شناخت محیط زیست(2 واحد)
2-آلودگی های محیط زیست(هوا، آب، صدا، خاک و رادیواکتیو)(2 واحد)
3-اصول مدیریت و برنامه ریزی محیط زیست(3 واحد)
4-زبان تخصصی(2 واحد)
5-نظریه سیستم ها(1 واحد)
6-ارزیابی محیط زیست(2 واحد)
7-آمار پیشرفته و روش تحقیق(2 واحد)
8-سامانه اطلاعاتی جغرافیائی(GIS)(2 واحد)
9-روش ها وتکنیک های مدیریت محیط زیست (2 واحد)
10-کنترل آلودگی های محیط زیست(2 واحد)
11-مدیریت محیط زیست شهری(2 واحد)
12-اقتصاد محیط زیست(2 واحد)
13-حقوق محیط زیست(2 واحد)
14-ارزیابی اثرات توسعه برمحیط زیست(2 واحد)
15-استانداردهای سیستم مدیریت محیط زیستISO14000(2 واحد)
16- کارگاه مدیریت محیط زیست(3 واحد)
17-قوانین و مقررات محیط زیست(3 واحد)
18- پایان نامه(4 واحد)