دوره MBA

سازمان مدیریت صنعتی آذربایجان در راستای برگزاری دوره های MBA ، دوره کارشناسی ارشد MBA مدیریت مالی را با هدف تربیت مدیران توانمند برای سازمان ها و بنگاه های اقتصادی مختلف ارائه نموده است.
تحولات روز افزون در اقتصاد جهانی و نقش بارز سازمان های پولی، مالی و سرمایه گذاری در این تحولات، لزوم پرداختن به دانش مدیریت مالی را در دانشگاه ها و موسسات علمی و حرفه ای جهان جدی تر ساخته است. در این میان پیوند اجتناب ناپذیر اقتصاد كشورها به یكدیگر، تاثیر این تحولات را در همه سطوح منطقه ای، ملی و سازمانی متجلی ساخته و كشور ما نیز از این قاعده مستثنی نیست. در سال های اخیر با توسعه روز افزون نهادهای پولی، مالی و سرمایه گذاری در كشور ، موضوع تربیت مدیران كارآمد برای تصدی این نهادها و از سوی دیگر گسترش روابط بین المللی بنگاه ها و شركت های بزرگ صنعتی و بازرگانی، لزوم تغییر نگرش در اداره امور مالی این سازمان ها را به نیازی فوری و حیاتی مبدل ساخته است. این در حالی است كه ظرفیت پذیرش و تربیت مدیران مالی در دانشگاه ها ی كشور و اعزام دانشجو به خارج در این رشته ها به هیچ وجه جوابگوی این نیاز روز افزون نیست. سازمان مدیریت صنعتی با احساس مسئولیت در این زمینه و در راستای ماموریت خود كه همانا توسعه ظرفیت مدیریت كشور است. و با بهره گیری از بیش از سه دهه تجربه در زمینه ارائه آموزشهای مدیریت اقدام به طراحی و برگزاری دوره عالی مدیریت مالی نموده و امیدوار است با بكارگیری كادر علمی مجرب و استفاده از آخرین تحولات در دانش مدیریت مالی، نقش بایسته ای در رفع كمبود كادر تخصصی مدیریت مالی در سطوح ارشد سازمان ها ایفاء نماید. محتوای این دوره همانند سایر دوره های عالی مدیریت سازمان صنعتی، به گونه ای طراحی شده است كه دانشجویان ضمن آشنایی با آخرین یافته ها و نظریه های علمی در زمینه دانش مدیریت مالی، به جنبه های این نظریه ها بالاخص در مناسبات مالی پولی و سرمایه گذاری كشورمان تسلط یابند.

هدف دوره

هدف دوره کارشناسی ارشد مدیریت مالی تربیت مدیران و كارشناسانی است كه در سازمان ها و موسسات پولی، مالی و سرمایه گذاری خصوصی و دولتی نظیر بانك ها، موسسات مالی و اعتباری، بیمه ها و صندوق های بازنشستگی، سازمان ها و بنگاه های اقتصادی متوسط و بزرگ، شركت های سرمایه گذاری و موسسات تامین سرمایه، عهده دار مشاغل مدیریتی و تحلیل گری هستند و یا در آینده چنین مشاغلی را برعهده خواهند داشت.

مخاطبین دوره

مدیران و كارشناسان مالی سازمان ها و موسسات مالی ، پولی و سرمایه گذاری، مدیران مالی سازمان ها، شركت ها و بنگاه های اقتصادی، كارشناسان سایر رشته ها اعم از فنی و علوم اجتماعی كه ادامه كار و حیات شغلی خود را در امور مالی سازمان های فوق الذكر جستجو می كنند.

محتوای دوره

طول دوره عالی مدیریت مالی 2 سال و مشتمل بر 45 واحد درسی است كه در چهار نیم سال تحصیلی برنامه ریزی شده كه از دوبخش دروس پیش نیاز( 10 واحد)، دروس اصلی و اختصاصی (35 واحد) تشكیل شده است.

دروس پیش نیاز( 10 واحد)

این دروس به منظور همگن سازی سطح دانش دانشجویان و ایجاد زمینه ای برای دروس اصلی و اختیاری به شرح ذیل ارایه می گردد.

1. اصول حسابداری ( 2 واحد)
2. اقتصاد كلان (2 واحد)
3. حسابداری مالی (2 واحد)
4. حقوق مالی (2 واحد)
5. حسابداری مدیریت (2 واحد)

دروس اصلی و اختصاصی (35 واحد)
1- مدیریت مالی مقدماتی (3 واحد)
2- روش تحقیق(2 واحد)
3- آمار و ریاضیات مالی(2 واحد)
4- مهندسی مالی(2 واحد)
6. مبانی مدیریت استراتپیك(2 واحد)
7. اقتصاد سنجی(2 واحد)
8. مدیریت سرمایه گذاری (2 واحد)
9. بازار پول و سرمایه (2 واحد)
10. سازمانهای پولی و مالی (2 واحد)
11. مدیریت ریسك(2 واحد)
12. اقتصاد مدیریت (2 واحد)
13. مدیریت سبد دارایی (2 واحد)
14. مدیریت مالی پیشرفته(2 واحد)
15. ارزش گذاری سهام و شركتها (2 واحد)
16. تحلیل آماری و روشهای كمی پیشرفته (2 واحد)

پایان نامه (2 واحد)