دوره MBA

دوره عالی مدیریت  شهری به عنوان یکی از گرایش های دوره MBA  در سطح کارشناسی ارشد توسط مرکز آموزش MBA سازمان مدیریت صنعتی آذربایجان در جهت ارائه آموزش های مورد نیاز مدیران فعال در زمینه مدیریت شهری تدوین شده است.
قرن بیست و یكم قرن جامعه شهری در مقیاس جهانی است. جامعه ای كه از یك سو در آن شیوه زندگی شهری غالب است و از سوی دیگر فعالیت های صنعتی خدماتی وجه تولید كشاورزی را به حاشیه رانده است. جامعه شهری از نظر علمی، مفهومی به مراتب گسترده تر از مكان های شهری دارد تا آنجا كه روستا نیز در قرن بیست و یكم به شیوه زندگی شهری خواهد زیست. علی رغم انقلاب های پی در پی فن آوری اطلاعات، جهانی شدن و تكنوپل ها، شهرها همواره جلوه گاه قرنها تلاش و تكاپوی انسان در ابعاد ساخت و سازهای فیزیكی، فرهنگی، هنری، معماری، اقتصادی و نهادهای اجتماعی سنتی بوده و با یكپارچگی خود بر رفتارها و تفكرات مردم، اثر ماندگار و تحول پاینده داشته اند. در چنین فراگردی از نوآوری ها و تداوم سنت ها، مدیریت شهرها به ویژه كلان شهرها از پیچیدگی و اهمیت ویژه برخوردار است و بدون تجهیز به نگرشی نظام دار ( سیستماتیك) و پویا، اساسا مدیریت بر شهرها از حوزه مجموعه ای از اقدام های پراكنده، متنافر و جبرانی فراتر نخواهد رفت. نوین دانش مدیریت شهری همپای مدیریت كلان ملی كشوری وظایفی مهم تر و گسترده تر از عرصه خدمات سنتی شهری را در دستور كارخود دارد. حفظ محیط زیست، تقلیل نابرابری های منطقه ای و طبقاتی، تامین مسكن مناسب، ساماندهی اوقات فراغت، هویت بخشی و زیباسازی شهر و از همه مهمتر ساماندهی جامعه مشاركتی از جمله چالش های مدیریت شهری نوین هستند. سازمان مدیریت صنعتی در راستای پاسخ گویی به این نیاز و با بهره گیری از تجارب مربوط به آموزش مدیران اجرایی، از سال 1374 به صورت ابتكاری دوره در سطح كارشناسی ارشد را طراحی و اجرا نموده است تا با تجهیز هر چه بیشتر كارشناسان و مدیران شهری، در تقویت مدیریت كشور بیش از بیش اثرگذار باشد.

هدف دوره

هدف از برگزاری دوره کارشناسی ارشد مدیریت شهری تجهیز مدیران شهری به بینشی خلاق، جامع نگر و چند تخصصی است تا در حل مسایل بومی ( به ویژه معضلات شهرها كه در شرایطی خاص از جامعه در حال گذار و شهری شدن شتابان قرار گرفته اند) توانمندی خود را بكار می گیرند. مدیر شهری حاصل از این دوره آموزشی، هماهنگ كننده ای خلاق خواهد بود كه به بینش چند تخصصی برای حل مسایل بومی كشوری كه در شرایطی ویژه از جامعه در حال گداز و شهری شدن شتابان قرار دارد، مجهز می باشد.

مخاطبین دوره

مسئولان و مدیران امور شهری، اعضا، شوراهای شهر، كارشناسان و مهندسین مشاور شهرسازی، معماری و كارآفرینان مرتبط با مسائل شهری.

محتوای دوره

طول دوره 2 سال می باشد كه با در نظر گرفتن وسعت مطالعات مدیریت شهری شامل 44 واحد درسی است كه در چهار ترم تحصیلی در قالب گروه های زیر برنامه ریزی شده است: دروس پیش نیاز (12 واحد)، دروس تخصصی مشترك (22 واحد)، دروس تخصصصی اختیاری (2 واحد) ، سمینارها (4واحد) ، پروژه پایان نامه (4 واحد)

دروس پیش نیاز (12واحد)

این دروس به منظور همگن سازی شطح دانش دانشجویان و ایجاد زمینه ای برای دروس اصلی و اختیاری به شرح ذیل ارایه می گردد.

1- روش تحقیق (2 واحد)
2- اقتصاد برای مدیران (2 واحد)
3- مبانی جامعه شناسی (2 واحد)
4- حقوق اساسی و اداره سازمانهای محلی (2 واحد)
5- بازرگانی و تجارت ( 2واحد)
6- آمار برای مدیران (2 واحد)
دروس تخصصی مشترك (22 واحد)
1- سیستم های اطلاعات مدیریت (2 واحد)
2- اقتصاد شهری ( 2واحد)
3- حقوق شهری و قوانین شهرسازی (2 واحد)
4- مدیریت منابع انسانی (2 واحد)
5- مدیریت مالی و بودجه شهرداری ها (2 واحد)
7- برنامه ریزی شهری (2 دواحد)
6- نظریه های رفتار سازمانی ( 2 واحد)
8- اصول برنامه ریزی در امور فرهنگی ( 2 واحد)
9- جامعه شناسی شهری و آسیب شناسی ( پاتولوژی) شهری (2 واحد)
10- نظریه های سازمان و مدیریت دیدگاه استراتژیك (2 واحد)
11- برنامه ریزی منطقه ای برای مدیران (2 واحد)
 دروس تخصصی اختیاری (2 واحد)
1- حمل و نقل عمومی
2- روابط عمومی
3- شناخت و برنامه ریزی محیط زیست
4- سیستمهای اطلاعات جغرافیایی ( GIS)
سمینارها (4 واحد)
1- سمینار مسائل جاری كلان شهرها ( 2 واحد)
2- سمینار مدیریت بحران و سوانح طبیعی در شهر (2 واحد)
پروژه پایان نامه (4 واحد)