دوره MBA

دوره عالی مدیریت  منابع انسانی MHRM:Master of Human Resource Management به عنوان یکی از گرایش های دوره MBA  در سطح کارشناسی ارشد توسط مرکز آموزش MBA سازمان مدیریت صنعتی آذربایجان در جهت تربیت مدیران توانمند برای سازمان ها و بنگاه های اقتصادی مختلف تدوین شده است.
پیچیدگی روز افزون مسایل و نیاز به رقابتی تر شدن سازمان ها و بنگاه های تولیدی و خدماتی، ایفای نقش راهبردی و موثر تر نیروی انسانی آن ها را در تحقق مزیت رقابتی و حفظ و رشد این مزیت اجتناب ناپذیر كرده است كه این خود مستلزم سرمایه گذاری مستمر بر سرمایه های انسانی و فكری و توسعه مدیریت منابع انسانی آن خواهد بود. لازمه تحول و توسعه در واحد منابع انسانی سازمان ها، تجهیز مدیران و كارشناسان این واحد به تفكر استراتژیك و فراهم ساختن زمینه های درك پیچیدگی محیط های ملی و جهانی و اتخاذ تصمیم و اقدام به موقع و متناسب در تعامل با آن پیچیدگی ها است. طراحی دوره عالی مدیریت منابع انسانی بر اساس رسالت سازمان مدیریت صنعتی و با آگاهی از پیش فرض های فوق و تلاش بیشتر در ایفای هر چه موثر در نقش این سازمان در توسعه و پرورش مدیران سازمان ها و بنگاه های كشور، با اهداف و محورهای زیر وجهه همت قرار گرفته است.

هدف دوره

هدف از ارائه دوره کارشناسی ارشد مدیریت منابع انسانی آشنا شدن شركت كنندگان با رویكردها، نقش ها و قابلیت های نوین مدیریت منابع انسانی به منظور ایفای نقش موثر مدیر و كارشناس منابع انسانی در راستای تحقق اهداف راهبردی سازمان خود و ارتقای توان رقابتی آن، ایجاد تحول در الگو های ذهنی و نگرش شركت كنندگان نسبت به فرآیندهای مدیریت منابع انسانی و بكارگیری آن در سازمان، ایجاد توسعه فردی و حرفه ای لازم در شركت كنندگان به منظور كسب توان ایجاد تحول در محیط كاری خود می باشد.

مخاطبین دوره

مدیران و سرپرستان تولیدی، خدماتی و طرح های عمرانی، مدیران، كارشناسان ارشد و مشاوران امور اداری و منابع انسانی سازمان ها، شركت ها و بنگاه های اقتصادی.

محتوای دوره

دوره عالی کارشناسی ارشد مدیریت منابع انسانی از چهار بخش شامل دروس پایه ( 12 واحد)، دروس اجباری رویكردهای نوین مدیریت منابع انسانی (10 واحد)، دروس اختیاری قابلیت های نوین منابع انسانی (12 واحد) و پروژه پایان نامه ( 6 واحد) به شرح ذیل تشكیل شده است.
دروس پایه ( 12 واحد)
1- اصول، مبانی و نظریه های سازمان و مدیریت ( 2 واحد)
2- روش تحقیق ( كمی و كیفی ) (2 واحد)
3- روان شناسی صنعتی- سازمانی (2 واحد)
4- اقتصاد نوین برای مدیران (2 واحد)
5- مدیریت مالی برای مدیران غیر مالی ( 2 واحد)
6- تحولات محیط كسب و كار (2 واحد)
دروس اجباری رویكردهای نوین مدیریت منابع انسانی (10 واحد)
1- آشنایی با نظام ها و فراآیندهای نوین مدیریت منابع انسانی ( 2 واحد)
2- اخلاق در محیط كار (2 واحد)
3- تكنیك های مدیریت تحول ( 2 واحد)
4- سمپوزیوم (2 واحد)
5- مدیریت عملكرد (2 واحد)
دروس اختیاری قابلیت های نوین منابع انسانی (12 واحد)
1- بكارگیری IT در نظام ها و فرآیندهای مدیریت منابع انسانی ( 2 واحد)
2- بهره وری و تعالی نیروی انسانی (2 واحد)
3- رهبری سرمایه های انسانی (2 واحد)
4- مدیریت منابع انسانی با رویكرد استراتژیك (2 واحد)
5- مدیریت منابع انسانی در محیط های مجازی و IT- Based ( 2واحد)
6- سازمان های یادگیرنده و دانایی محور (2 واحد)
پروژه پایان نامه ( 6 واحد)