سمینار:
استراتژیهـای مذاکـره و  زبـان  بـدن
سخنران: مهندس نیما کیمیایی
کارشناسی ارشد مدیریت بازاریابی و بازرگانی بین الملل از دانشگاه تیلور آمریکا
خالق کتاب برگبرنده مذاکرات
مشاور و مدرس بیش از 80 برند معتبر از قبیل هیوندای،مرسدس بنز،سوبارو،،گروهحملونقلمهرگانکیش و ...
 
محورهای سخنرانی:
استراتژیهای مذاكره خوب
تكنيكهای مذاكره بدو موثر
آداب مذاكره حضوری
نحوه ورودبه اتاق ومكان های صحيح نشستن
انواع نقشهای مذاكره جهت پاسكاری اصولي اهداف
تنظيم تاكتيكهای مذاكره
استراتژيهای مذاكره وروشهای اجرای آنها
آزمون تشخيص سن خشخصيتي شما درمذاكره
تكنيكهای شناختن وشخصيت طرفهای مذاكره
كليدهای پرسش گری حرفهای
تكنيك جادوئي بجتم
تكنيكهای زبان بدن ونقش آن درمذاكرات موثر
بايدهاونبايدهای ناگفته درمذاكره
رمزگشايي رفتارغيركلامي مشتريان
رازهای نهفته درزبان بدن جهت برقراری ارتباط موثر
استراتژی ارائه پيشنهاد درشرايط سخت
تكنيكهای ختم مذاكره
تاثيرگذاری مثبت درمذاكره
نظريه بازيهای مذاكره
وضعيتهای جمع مثبت،جمع صفروجمع منفي درمذاكره
چگونهاحساسات دروني خود را بربوم نقاشي چهره خود كنترل كنيم
علائم دروغگويي وتكنيكهای شناخت درمذاكرات
نقش چشم سوم درتمركزبرمذاكرات
چگونه باديگران برسرميزمذاكره بنشينيم
رابطه قدرتوموقعيت بازبان بدن
رازهای نهفته دردستان ودست دادن درمذاكره
مهندسي زبان بدن وشناختن شانه ها
71 اقدام كه درمذاكرات توذوق ميزند
شناخت چهره
چگونه زبان بدن دررفتارهاميتواند مارابهترين سازد.
تحليل نحوه نگاه ونقش كليدی آن
نشانه های عدم موافقت،بدگماني،عصبي شدن،اطمينان،تسليم،تجزيه وتحليل،شك داشتن،بي علاقگي،همكاری
وصداقت با زبان بدن درمذاكره
 
زمان برگزاری: روز دوشنبه مورخ  29/09/1395- ساعت 14-8
 
هزینه ثبت نام:1.300.000 ریال (شامل گواهینامه دوزبانه، اسلایدهایآموزشی، پذیرایی میان وعده و ...)
شماره حساب: جاری 14/9717 نزد بانک سپه شعبه 29 بهمن تبریز بنام سازمان مدیریت صنعتی تام آذربایجان
شماره کارت5690-4563-1011-5892 نزد بانک سپه بنام شرکت مدیریت صنعتی تام آذربایجان
شماره تماس: 58-33379954 - 041
شماره فاکس 33379959-041