عضو جدید هیئت مدیره سازمان مدیریت صنعتی از دفاتر منطقه ای آمد.

با تحقق وعده رئیس هیئت عامل ایدرو:

عضو جدید هیئت مدیره سازمان مدیریت صنعتی از دفاتر منطقه ای آمد.


عضو جدید هیئت مدیره سازمان مدیریت صنعتی که از مدیران دفاتر منطقه ای این سازمان است، با حکم رئیس هیئت عامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران منصوب شد.

به گزارش ایدرونیوز، براساس حکم صادره از سوی دکتر معظمی معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت و رئیس هیئت عامل ایدرو، آقای محمدحسن خیرآور به عنوان عضو هیئت مدیره غیرموظف سازمان مدیریت صنعتی منصوب شد.

گفتنی است در جلسه مشترک مدیران دفاتر منطقه ای سازمان مدیریت صنعتی با دکتر معظمی، مقرر گردید یکی از مدیران دفاتر منطقه ای به عنوان عضو هیئت مدیره این سازمان منصوب شد.


در حکم دکتر معظمی به آقای خیرآور آمده است:


جناب آقاي محمد حسن خیر آور


سلام علیکم،

     در اجرای تصمیمات جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 19/07/95 شـرکت سازمان مدیریت صنعتی (سهامـی خـاص) و بر اساس وکالتنـامـه شمـاره 407/ص/95 مورخ 15/02/95 شرکت مرکز گسترش فناوری اطلاعات،جنابعالی به سمت نماینده شرکت مذکور در هیأت مدیره شرکت سازمان مدیریت صنعتی به صورت غیرموظف منصوب می‌شوید.

     امید است به عنوان امین سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران ضمن رعایت قوانین و مقررات جاری کشور و استفاده از اختیارات حاصله از اساسنامه شرکت، همراه سایر اعضاء هیأت مدیره با بهره‌گیری از نیروهای متخصص در انجام صحیح مسئولیت های محوله موفق بوده و در پیشبرد اهداف سازمان در آن واحد نهایت کوشش و جدیت را به عمل آورید.   

                                                                                                   

                                                                                                                                                               منصور معظمی
لینک های مشابه :

http://www.idro.ir/fa-ir/Pages/NewsDispForm.aspx?nid=1050

http://idronews.ir/3056/%D8%B9%D8%B6%D9%88-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D9%87%DB%8C%D8%A6%D8%AA-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA/