مخاطبین:دانش آموختگان و فعالین در حوزه طراحی معماری و تاسیسات مکانیکی و برقی ساختمان


هدف دوره:
·        آموزش مفاهیم BIMو روش های نوین طراحی ساختمان
·        آموزش کاربری نرم افزار Autodesk Revit
·        طراحی یک پروژه کامل و واقعی در کلاس
·        آماده سازی مخاطبین برای انجام یک پروژه واقعی با استفاده از Revit


جلسه هماهنگی :
       
روز شنبه مورخ 2 اردیبهشت ماه (رایگان)

 

Revitمعماری - مقدماتی
جلسه سیلابس
1 تاریخچه طراحی ساختمان: گذشته و آینده، آشنایی با BIMو مزایای آن، روش شناسی طراحی با BIM، ابزارهای BIM، آشنایی با نرم افزار Revit، نحوه نصب Revit، محیط نرم افزار، افزونه های Revit
2 تفکر سه بعدی + اطلاعات، ساختار اجزا : Category-Family-Type، ساختار اطلاعات
Propperties Panel, Views, Discipline, Sub Discipline, Duplication, Browser Organization
3 Visibility Graphics, Filters, View Templates, Creat views, Import/Link, Export, Family Load
4 Navigation, 2D Navigation, 3D Navigation, Hide/Isolate, PP/Graphics
5 Levels, Grids, Reference Planes, View Range, Snaps, Dims
6 Modify Menu, Annotate Menu
7 ساخت دیوار، خصوصیات و جزئیات، نحوه کار با انواع دیوارها
8 ساخت کف، سقف و سقف کاذب و کار با آنها
9 ساخت راه پله، رمپ، و نرده و کار با آنها
10 ساخت درب، پنجره و بازشو و کار با آنها
11 ساخت ستون، تیر، فندانسیون و کار با آنها
12 کار با احجام 1
13 محوطه سازی
14 اجزای خارجی و معماری داخلی
15 Room and Area
16 بررسی پروژه نمونه و امتحان
 
 

 
 

Revitمعماری - پیشرفته
جلسه سیلابس
1 نقشه ها در Revit: تمپلیت نقشه ها، ورود نقشه ها و تولید آنها
2 اندازه گذاری پیشرفته، کادرنویسی، کار با سیمبل ها و ابزارهای نقشه
3 تگ ها، تولید تگ و کار با آن، رنگ آمیزی نقشه
4 Legends, Sections, Elevation, 3D Scope
5 کار با احجام 2 (مدل، ژئومتری، اسمبلی)
6 کار با فمیلی ها و تولید فمیلی دلخواه
7 Materials and Rendering
8 Setting Menu
9 Phasing, Design Options
10 متره و برآورد پروژه
11 خروجی گرفتن و کار با دیگر نرم افزارها (3DsMax, Lumion, Navis, AutoCAD)
12 دیوار پیشرفته، سقف و کف پیشرفته
13 بررسی پروژه نمونه و امتحان
 
 

 
 

Revit MEP- مقدماتی
جلسه سیلابس
1 تاریخچه طراحی ساختمان: گذشته و آینده، آشنایی با BIMو مزایای آن، روش شناسی طراحی با BIM، ابزارهای BIM، آشنایی با نرم افزار Revit، نحوه نصب Revit، محیط نرم افزار، افزونه های Revit
2 تفکر سه بعدی + اطلاعات، ساختار اجزا : Category-Family-Type، ساختار اطلاعات
Propperties Panel, Views, Discipline, Sub Discipline, Duplication, Browser Organization
3 Visibility Graphics, Filters, View Templates, Creat views, Import/Link, Export, Family Load
4 Navigation, 2D Navigation, 3D Navigation, Hide/Isolate, PP/Graphics
5 Levels, Grids, Reference Planes, View Range, Snaps, Dims
6 Modify Menu, Annotate Menu
7 کار با لوله ها، خصوصیات و جزئیات آنها
8 کار با کانال ها، خصویات و جزئیات آنها
9 کار با کاندویت ها، خصوصیات و جزئیات آنها
10 کار با سینی کابل، خصوصیات و جزئیات آنها
11 جایگذاری وسایل بهداشتی و تاسیساتی
12 جایگذاری وسایل برقی
13 سیستم های تاسیساتی، خصوصیات و جزئیات آنها
14 سیستم های برقی، خصوصیات و جزئیات آنها
15 Zone and Spaces
16 بررسی پروژه نمونه و امتحان
 
 

 

RevitMEP- پیشرفته
جلسه سیلابس
1 نقشه ها در Revit: تمپلیت نقشه ها، ورود نقشه ها و تولید آنها
2 اندازه گذاری پیشرفته، کادرنویسی، کار با سیمبل ها و ابزارهای نقشه
3 تگ ها، تولید تگ و کار با آن، رنگ آمیزی نقشه
4 Legends, Sections, Elevation, 3D Scope
5 کار با احجام
6 تولید فمیلی ها تاسیساتی
7 تولید فمیلی های برقی
8 Materials and Rendering
9 Setting Menu
10 Phasing, Design Options
11 متره و برآورد پروژه
12 خروجی گرفتن و کار با دیگر نرم افزارها (3DsMax, Lumion, Navis, AutoCAD)
13 لوله پیشرفته، کانال پیشرفته
14 مدارهای الکتریکی
15 رفع تداخل ها
16 بررسی پروژه نمونه و امتحان