کارگاه های آموزشی زبان انگلیسی 


* توصیه های مفید برای مدرسین زبان انگلیسی در زمینه های تدریس و روانشناسی 
* استخراج داده و آموزش  و یادگیری زبان و تحقیق انگلیسی 
*توصیه های مفید برای چاپ مقالات در مجلات
مدرسین : Jonathan Newton
Hayo Reinders
زمان : 13 شهریور 
  مکان : تهرن ، دانشگاه علامه طباطبایی 
شماره تماس : 02188772279 

www.nteltir.com