بررسی بازار کالاها و خدمات در سطح استانی، منطقه ای، ملی و بین المللی
شناخت اقتصاد، صنایع و محیط کسب و کار کشورها
تدوین برنامه توسعه صنعتی در سطح استان ومنطقه
مطالعه و پژوهش در زمینه مفاهیم، الگوها و روش های نوین مدیریت سازمان ها
بررسی و ارزیابی وضعیت اقتصادی- مالی بنگاه های اقتصادی
بررسی اثرات پیمان های اقتصادی منطقه ای و بین المللی بر اقتصاد استان، منطقه،کشور و صنایع مختلف
بررسی انواع سیاست گذاری های اقتصادی و ارایه راه کارهای بهبود
بررسی تاثیر قوانین و مقررات بر بنگاه های اقتصادی
بررسی صنایع استان، منطقه و کشور و مطالعات تطبیقی صنایع از زوایای مختلف
مطالعه و بررسی مسایل و مشکلات صادرات و واردات کالاهای اساسی یا مجموعه ای از کالاها
انجام مطالعات در حوزه اجرای اصل 44 قانون اساسی کشور و فرآیند خصوصی سازی
مطالعه و بررسی در زمینه اقتصاد شهری و تامین منابع مالی توسعه شهری
پژوهش در زمینه مشکلات احتمالی و ناشناخته صنایع استان، منطقه وکشور
تهیه دانشنامه/ بانک اطلاعاتی برای صنایع استان و منطقه

تهیه دانشنامه/ بانک آمایش صنعتی کشور