عناوین برخی از سمینارهای برگزار شده توسط این سازمان از سال 86 به شرح زیر می باشد.