این دفتر با هدف عرضه خدمات مشاوره ای جامع و تحول زا و بر اساس بازخوردهای دریافتی از مشتریان خود، سبدی مطلوب از محصولات مشاوره را بر پایه ارتباط منطقی، هم افزایی، اعتبار علمی و تجربی، معطوف به نیاز مشتری، متمایز از محصولات رقبا، قابل مدیریت و به روز آوری و متکی بر فناوری اطلاعات در حوزه های اصلی زیر به مشتریان ارائه می نماید:
• مدیریت استراتژی و تحول
• مدیریت بازار و محصول
• مدیریت تولید و عملیات
• مدیریت کیفیت تعالی و بهره وری
• مدیریت مالی و اقتصادی
• مدیریت پروژه
• مدیریت منابع انسانی
• مدیریت دانش و یادگیری سازمانی
• مدیریت فرایندها و سیستمها
• طراحی ساختار سازمانی