فصلنامه توسعه مهندسی بازار
فصلنامه پژوهش های اقتصادی ایران
پژوهشنامه بازرگانی
بررسیهای بازرگانی
تدبیر
پژوهشنامه اقتصادی
مطالعات مدیریت صنعتی
گزیه مدیریت
فصلنامه دانش و پژوهش حسابداری
فصلنامه اطلاعات سیاسی -اقتصادی
فصلنامه مدیریت و توسعه
Harvard business review