یادگیری زبان در برگیرنده چهار مهارت اصلی یعنی مهارت های شنیداری (Listening)، گفتاری (Speaking)، نوشتاری (Writing) و خواندن  (Reading) است. بسیاری از مجموعه های آموزش زبان مبتنی بر بهبود تمامی مهارت های فوق بصورت همزمان می باشد. اما ، گاهی بعضی از زبان آموزان صرفآ نیاز به تقویت بعضی از مهارت ها داشته و یا در بعضی از آنها احساس ضعف می کنند. در پاسخ به نیاز زبان آموزانی که مایلند   تا صرفآ در مهارت(های) خاصی تقویت شده و تمرکز خود را بر نقاط ضعف زبانی خود قرار داده و یا بخاطر کمبود وقت و ماهیت حرفه ویا رشته تحصیلی خود ترجیح می دهند که به مهارت (های) خاصی بپردازند، آکادمی زبان سازمان مدیریت اقدام به تدوین دوره های مهارت محور (SBC: Skill-based Courses) نموده است.
مهارت های گفتاری (Listening & Speaking)
مهارت های نوشتاری و یا آکادمیک (Reading & Writing)

هر یک از این دوره ها سطوح مختلف مبتدی تا پیشرفته را پوشش داده و مسیر کوتاهتری را برای رسیدن به اهداف زبانی زبان آموزان میسر می سازد.
 

چارت دوره های مهارت محور زبان انگلیسی سازمان مدیریت صنعتی آذربایجان

 

عنوان دوره: مهارت محور
Listening & Speaking
Reading & Writing
نوع دوره : Intro
منابع آموزشی:
    

عنوان دوره: مهارت محور
Listening & Speaking
Reading & Writing
نوع دوره : Elementary
منابع آموزشی:
    

عنوان دوره: مهارت محور
Listening & Speaking
Reading & Writing
نوع دوره : Pre-intermediate
منابع آموزشی:
    

عنوان دوره: مهارت محور
Listening & Speaking
Reading & Writing
نوع دوره : Intermediate
منابع آموزشی:
    

عنوان دوره: مهارت محور
Listening & Speaking
Reading & Writing
نوع دوره : Upper-intermediate
منابع آموزشی:
    

عنوان دوره: مهارت محور
Listening & Speaking
Reading & Writing
نوع دوره : Advanced
منابع آموزشی: