دراین دوره ها فراگیران می توانند به ارتقاء مهارت های زبانی خود در زمینه های مختلف شغلی بپردازند  ؛  به گونه ای كه تمام موقعیت های موجود در كتاب موقعیت های طبیعی است كه فراگیران در محیط های كاری و شغلی در آن قرار گرفته و زبان انگلیسی را بكار خواهند برد. این دوره ها صاحبان مشاغل و مدیران را با اصطلاحات و واژگان تخصصی حرفۀ خود به زبان انگلیسی آشنا ساخته و توانایی آنان را برای تعامل گفتاری و نوشتاری در محیط شغلی وحرفه ای خود افزایش می دهد. فعالان در زمینه و تخصص های مختلف شغلی با شرکت در این دوره ها آمادگی ورود به عرصۀ تجارت جهانی و تعامل با همتایان و مشتریان خارجی را کسب خواهند کرد.