این دوره ها بر مبنای مهارت های اصلی مورد نیازدر دنیای کسب و کار و رقابت امروز طراحی شده وبرای تمامی مدیران، بازرگانان ، اساتید ، دانشجویان وفعالان زمینه های مختلف قابل استفاده می باشد. فراگیری مهارت هایی چون مذاکره، مراودات اجتماعی، حضور در جلسات کاری، سخنرانی ، تماس های تلفنی و ایمیل نگاری امروزه جزء لاینفک دنیای کار وتجارت شناخته می گردد. فضای کارگاهی کلاس شبیه سازی یک محیط بازرگانی یا علمی خارجی و انگلیسی زبان بوده و به صورت کاملاً عملی زمینه تمرین و پیشرفت را برای متقاضی فراهم می آورد.

انگلیسی برای :

مذاکره (Negotiating)
جلسات  (Meetings)
تماس های تلفنی  (Telephoning)
مراودات اجتماعی  (Socializing)
ارائه مطلب  (Presentations)

نگارش ایمیل  (Emails)