برای اطلاعات بیشتر می توانید با شماره تلفن های آکادمی زبان سازمان مدیریت صنعتی 58 - 33379954 تماس حاص فرمایید.
 

تقویم اموزشی آکادمی زبان سازمان مدیریت صنعتی برای نیمسال اول سال 94