سازمان مدیریت صنعتی آذربایجان شرقی
 

کانال رسمی مدیریت صنعتی آذربایجان شرقی در آپارت
کانال رسمی مدیریت صنعتی آذربایجان شرقی در آپارت


   

                                                  

         به پرداخت - مدیریت صنعتی  


تمدید مهلت ثبت نام
ک
ارگاه تخصصی : پاشنه آشیل مدیران

دوره مدیریت پروژه بر اساس استاندارد PMBOK

تمدید مهلت ثبت نام
سمینار "استراتژیهای مذاکره و زبان بدن"

دوره های بورس

 دوره حق العملکاری  امور گمرکی و ترخیص کالاانگلیسی-  دوره  Talk Show

کارگاه آموزشی رایگان زیبا نویسی با خودکار

سازمان مدیریت صنعتی آدربایجان شرقی Copyright © 1992-2014 industrial managment instituAll rights reserved.