سازمان مدیریت صنعتی آذربایجان شرقی
 
           به پرداخت - مدیریت صنعتی  

دوره مدیریت پروژه بر اساس استاندارد PMBOK

دوره های بورس

 دوره حق العملکاری  امور گمرکی و ترخیص کالاانگلیسی-  دوره  Talk Show


دوره آمادگی آزمون تاسیس شرکتهای
حمل و نقل بین المللی کالا

سازمان مدیریت صنعتی آدربایجان شرقی Copyright © 1992-2014 industrial managment instituAll rights reserved.