سازمان مدیریت صنعتی آذربایجان شرقی

 • سمینار مشتری مداری و چگونگی برخورد با مشتری
   
 • سمینار سلسله بحث های موفقیت :روانشناسی سازمانی-مدیریت ذهن
   
 • مرکز علمی کاربردی مدیریت صنعتی تبریز
 • سازمان مدیریت صنعتی
 • مدرسه تابستانی
 • آکادمی زبان سازمان مدیریت صنعتی

سازمان مدیریت صنعتی آدربایجان شرقی Copyright © 1992-2014 industrial managment instituAll rights reserved.