سازمان مدیریت صنعتی آذربایجان شرقی

 • مرکز علمی کاربردی مدیریت صنعتی تبریز
 • سازمان مدیریت صنعتی
 • سازمان مدیریت صنعتی
 • دوره شبکه مدیریت صنعتی
 • دروه آموزش راهنمایان ایرانگردی و جهانگردی
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

 

به پرداخت - مدیریت صنعتی


مدیریت خرید و سفارشات خارجی

دوره حق العمل کاری - امور گمرکی و ترخیص کالا

دومین سمینار کاربردی "نقش سرمایه گذاری خارجی وتامین مالی بین المللی دراستان آذربایجان شرقی"
دوره مدیریت فنی-بند ب


دوره های آمادگی آزمون های toefl
کلاس های آمادگی آزمون های TOEFL
IELTS 
 Talk Showانگلیسی برای مکالمات و مکاتبات تجاریچهارمین کنفرانس ملی مدیریت ،اقتصاد و حسابداری

سازمان مدیریت صنعتی آدربایجان شرقی Copyright © 1992-2014 industrial managment instituAll rights reserved.